Om skolen

Undervisning i en klasse

Profil

Skovvejens Skole ligger midt i grønne omgivelser i Egebjerg og har godt 1000 elever fordelt på to matrikler.

Skovvejens Skole Vest har elever fra 0. - 6. klasse og Skovvejens Skole Øst har alle klassetrin fra 0. - 9. klasse. På hver årgang er der mellem to-fire klasser - også kaldet spor.

BFO - Fritidsordning

Om BFO Skovvejen

Skovvejens BFO er for børn på 0. – 3. årgang og er fordelt på to matrikler, én afdeling på Skovvejens Skole Øst og én afdeling på Skovvejens Skole Vest.

BFO er børnenes fritid, og vi vægter, at de skal have lov til selv at forvalte tiden i BFO med hjælp og guidning fra de voksne. Der er dagligt tilbud om leg, spil, bevægelse og værkstedsaktiviteter både inde og ude.

I BFO arbejdes der ud fra en pædagogisk tilgang, hvor børnene føler sig anerkendte, trives og har gode udviklingsmuligheder. Vi støtter børnene i deres sociale relationer og laver alderssvarende aktiviteter og understøtter derved den alsidige udvikling.

Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde. Det skal være trygt at have sit barn i BFO Skovvejen.

Skolepædagogerne i BFO er også en del af indskolingen på både afdeling Øst og Vest. Her samarbejder de med lærerne i klassen om at give børnene de bedst mulige vilkår for at trives og udvikles fagligt og socialt.

I BFO arbejder vi efter Ballerup Kommunes Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO.
https://ballerup.dk/sites/default/files/agman/Publication1363/Enclosures...

 

Åbningstider

Vest

Mandag – torsdag: Kl. 06.30-07.50 og kl. 12.45-16.45
Fredag: Kl. 06.30-07.50 og kl. 12.45-16.30
Ferier: Kl. 06.30-16.45, fredag kl. 06.30-16.30

Øst

Mandag – torsdag: Kl. 06.45-07.50 og kl. 12.45-17.05
Fredag: Kl. 06.45-07.50 og 12.45-16.25
Ferier: Kl. 06.45-17.05, fredag kl. 06.45-16.25

 

Lukkedage

https://ballerup.dk/borger/born-unge/skoler/folkeskole/ballerup-fritidso...

 

Takster

Se evt. oplysninger om friplads, søskenderabat osv. på:
https://ballerup.dk/borger/born-unge/dagtilbud/takster-og-tilskud

 

Kontakt

Vest og Øst

BFO-leder
Solveig Bødevadt Petersen
Tlf. 4477 2789
Mail: solp@balk.dk

Vest

Pædagogisk leder
Danni Staudorf-Falensteen
Tlf. 2516 9797
Mail: dsta@balk.dk

Øst

Pædagogisk leder
Peter Waldstrøm
Tlf. 4477 3777
Mail: pwa@balk.dk

Ferie- og fraværsregler

Folketinget har skærpet lovgivningen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

De nye regler gælder fra den 1. januar 2020.

I Ballerup Kommune er vi først og fremmest optaget af, at eleverne møder i skole. Vi vil fortsat gøre hvad vi kan, for at eleverne har så lavt et fravær som muligt. De ændrede regler betyder dog, at vi ændrer vores praksis i nogle tilfælde, da forhøjet fravær nu har økonomiske konsekvenser. 

Definition på fravær

Der skelnes mellem to typer af fravær: lovligt og ulovligt fravær

Lovligt fravær:

 • sygdom

 • funktionsnedsættelse

 • udredning

 • lægebesøg

Bemærk, at skolelederen i særlige tilfælde kan bede om en lægeerklæring som dokumentation for fraværet. Erklæringen betaler kommunen for.

Ulovligt fravær:

 • Fravær uden begrundelse

 • Fravær uden besked fra eller aftale med hjemmet 

 • Fravær uden tilladelse – ved ekstraordinær frihed 

Som hovedregel skal skolen orienteres om alle typer af fravær, og ekstraordinær ferie kræver skolens tilladelse.  

Ansøgning om ekstraordinær ferie

Som noget nyt regnes ferie eller fridage uden for skolernes ferie også som ulovligt fravær, hvis skolen ikke har givet tilladelse til det. 

Det betyder, at forældre skal søge om tilladelse til, at eleven må holde ferie uden for skolernes ferier. 

Regler for ansøgningen:

 • Der skal søges om fri, hvis der er tale om mere end to sammenhængende fridage. 

 • Forældrene skal udfylde en ansøgningsblanket

 • Ansøgningen skal afleveres til den pædagogiske leder på skolen. 

 • Ansøgningsfristen er senest 14 dage før ferien.

Den pædagogiske leder foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Elevens faglige, sociale og trivselsmæssige situation indgår i vurderingen.

Konsekvenser ved ulovligt fravær

De nye regler betyder også, at det har konsekvenser, hvis barnet har for højt ulovligt fravær i skolen. Fraværet bliver opgjort pr. kvartal. 

10 procent fravær pr kvartal
Fraværet gøres op en gang i kvartalet.

Hvis barnet har et ulovligt fravær på 10% i løbet af et kvartal, så bliver forældrene indkaldt til en samtale på skolen.

Formålet med samtalen er at udarbejde en handleplan i samarbejde med forældrene, så fraværet falder. 

Over 15 procent fravær pr kvartal
Hvis barnet har et ulovligt fravær på over 15% i løbet af et kvartal, så har skolelederen pligt til at lave en underretning til Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune. 

Konsekvensen af underretningen er, at familien mister udbetalingen af børne- og ungeydelsen for et kvartal. 

Bemærk, at der er forskel på, hvor mange skoledage der er i et kvartal:

Eksempel 1 - Så mange skoledage svarer 15 procent fravær til i 1. kvartal 2020: 
Antal skoledage 1. kvartal 2020 fra januar til marts: 59 dage. 
Der er her taget højde for, at skolestart efter juleferien er den 2. januar, og at skolen har en uges vinterferie.

15% af 59 skoledage: 8,85 skoledage.

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 9 fraværsdage i dette kvartal.

Eksempel 2 – Så mange skoledage svarer 15% fravær til i 2. kvartal 2020: 
Antal skoledage 2. kvartal 2020 fra april til juni: 52 dage
Der er her taget højde for påskeferie i uge 15, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinse og Grundlovsdag.

15 pct. af 52 skoledage: 7,8 skoledage

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 8 fraværsdage i dette kvartal.

Mere information

Du kan læse mere om de nye fraværsregler her:

Retningslinjer og politikker

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper, som også hjælper os i dagligdagen på skolen. 

Det er fx principper for klassedannelse og brug af mobiltelefoner.

Se en samlet oversigt over principperne for Skovvejens Skole her

Årshjul - vores traditioner

På Skovvejens Skole lægger vi stor vægt på fælles traditioner, da det giver vores elever gode og lærerige oplevelser og skaber glæde, fællesskab og tryghed.

Du kan få et overblik over vores mange faste traditioner her:

Faste traditioner ved Skovvejens Skole

 

 

Praktikanter

Skovvejens Skole – Uddannelsesplan år 2020

Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig 

Helle Øksnebjerg, lærer og praktikkoordinator, 44 77 33 70, 61 33 92 37, helle@oeksnebjerg.dk

Kim Blom, pædagogisk leder, 44 77 36 54, kimb@balk.dk  

Pia Starup Poulsen, skolesekretær og praktikadministration, 44 77 33 70, skovvejensskole@balk.dk
 

Skolen som uddannelsessted 

Hvem er vi?

Skovvejens Skole er en stor folkeskole, fordelt på to matrikler (Øst og Vest), beliggende i et villakvarter i den nordlige ende af Ballerup kommune grænsende op til Hareskoven og dermed befinder vi os tæt på naturen.

Afdeling Øst er en åbenplan skole i et plan med klasselokaler og fællesarealer og skolen er firesporet på de fleste klassetrin. Den fysiske placering, opbygning og den homogene elevsammensætning betyder således for den/de studerende, at vi kan tilbyde en lang fagrække.
Afdeling Vest er en lille skole, hvor de intime rammer og det tætte samarbejde skaber hverdagen for eleverne. Det er en tosporet skole.

De fysiske rammer har desuden haft den betydning, at teamsamarbejde har været en bærende ide fra skolens start, og i årenes løb er det blevet udbygget og udviklet. Lærergruppen opfatter sig selv som en åben og imødekommende medarbejdergruppe, der er vant til at arbejde sammen både vertikalt og horisontalt omkring årgangene og ligeledes i fagteam. 
Skolens vision hænger som de øvrige skoler i Ballerup Kommune sammen med den overordnede vision: Skolen med vilje

Lærergruppen opfatter sig selv som åbne, imødekomne og fagligt kompetente og vil derfor gerne have studerende, da vi oplever, at vi kan tilbyde et fagligt udviklende miljø med mange muligheder. Desuden er det vores oplevelse, at studerende er med til at udvikle skolen både som en fagliginstitution, men også som uddannelsesinstitution. 
Vi vil derfor byde dig velkommen både som kollega og som studerende og ser det som vores opgave, at du bliver professionsduelig og kan bidrage til, at give os inspiration til fortsat at forankre og udvikle folkeskolen.

Vi ønsker os en skole med højt fagligt niveau samt god elevtrivsel og en meget attraktiv arbejdsplads. Dette er noget, vi skal skabe i fællesskab. Begge matrikler, som ligger med en afstand på 1,5 km, er placeret i eftertragtede boligområder med masser af grønne udenoms arealer. Skolen er rummelig og velindrettet. Skolen er afdelingsopdelt med i alt 5 afdelinger med hver sin pædagogiske leder.
 
Der samarbejdes med skolepædagoger 0.- 3. klasse i op til 13 timer om ugen, og der en god samarbejdskultur, sådan at de forskellige kompetencer i personalegruppen bedst muligt understøtter børnene i en lærerig hverdag.

Yderligere oplysninger kan hentes på: 
www.skovvejensskole.dk

Muligheder for praksissamarbejde

Vi har endnu ikke som skole deltaget i forløb omkring praksissamarbejdet, men vi kan se muligheder i at linjefagsstuderende deltager i forløb omkring FLL, scienceagenter, avisprojekt, afgangsprojektet i idræt, legepatrulje og elevmægling, medie-projekter, ude-undervisning samt undervisningsforløb/bacheloropgaver, hvor det vil optimere det faglige udbytte og indsigt for både studerende og skolens elever. Disse forløb kræver samarbejde og grundig forberedelse mellem skolens lærere og undervisere på UCC
Desuden kan vi se store muligheder i samarbejde med linjefagsstuderende i ”praksistilknytning” på 1. og 2.årg., hvor studerende kan indgå i story-lineforløb, ”læse-makker-projekter” eller andre større projekter.
Initiativ til praksissamarbejde kan tages af både skolens lærere, UCC-undervisere og studerende
.
 

Skolen forventer af de studerende

Krav

Den studerende

 • udformer forud for praktikperioden en skriftlig undervisningsplan for den undervisning der tænkes gennemført i praktikperioden

 • afleverer planen til praktiklæreren forud for praktikperioden, sådan at der kan gennemføres en før-vejledning

 • formulerer skriftligt særlige fokuspunkter af metodisk og didaktisk art – til brug i vejledningstimer

 • deltager aktivt i planlægning, undervisning og evaluering

 • deltager i kommunikation og samarbejde omkring lærerarbejde i forbindelse med klassen (f.eks. teammøder, fælles forberedelse, kommunikation med hjemmene)

 • viser parathed til at evaluere løbende er omhyggelig i sprog og adfærd overfor eleverne

 • observerer efter aftale og noterer iagttagelser

 • kommer til tiden – hver dag.  Ved sygdom gives besked på tlf. 44773370 inden kl.07.45 eller til praktiklærer

 • er velforberedt

Forventninger

Den studerende

 • viser et højt fagligt og socialt engagement

 • er sig sine roller bevidst

 • er parat til at reflektere over egen praksis og egne roller

 • er åben, interesseret, og debatterende

 • er nysgerrig, oplagt og motiveret

 • bestræber sig på at være ærlig, sober og konstruktiv i sin kritik af medstuderende og praktiklærere

 • er god til at skelne imellem ”professionel” og ”personlig” kritik

 • er kritisk og stiller spørgsmål til den pædagogiske praksis, der opleves

 • er pligtopfyldende og holder aftaler

 • er parat til at kaste sig ud på ”lidt dybere vand”

 • kan lide børn

 • Gør sit bedste

De studerende kan forvente af skolen

 • At blive inviteret til et intromøde, hvor skolen præsenteres

 • At få udleveret en mappe med praktiske oplysninger

 • At blive modtaget venligt og imødekommende af alle

 • At få udleveret nøgler og boglige materialer til praktikperioden

 • At blive oprettet som bruger af skolens intranet

 • At indgå som ligeværdig kollega

 • At møde udstrakt hjælpsomhed

 • At blive udfordret

De studerende bliver forud for intromødet bedt om skriftligt at formulere forventninger til hhv. undervisningen, praktiklæreren og skolen som helhed. Formularen ligger i velkomstmappen. Disse forventninger sendes til koordinator, som giver dem videre til praktiklæreren. De studerendes og skolens forventninger bliver behandlet på første intromøde.

Efter endt praktik vil de studerende blive bedt om at udfylde et evalueringsark til internt brug, da vi gerne vil give de studerende et så optimalt praktikforløb som muligt.

Læreruddannelsen

 • Sender information om praktikken, så snart der er nyt og giver besked om antal studerende og deres fag så tidligt som muligt.

 • Etablerer et mødested – fysisk eller virtuelt, hvor KP-underviseren og praktiklærere kan lave aftaler og den overordnede planlægning for deres samarbejde om de studerendes praktik.

 • At KP-underviseren, hvor det giver mening samarbejder med skolen om praktikundervisning.

 • At KP-underviseren deltager i trepartssamtale og samarbejder med praktiklærer om eksaminatorrollen.

Fælles for alle 3 praktikperioder vil følgende gælde i forhold til kompetenceområderne

 

Didaktik 

’Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende’

 • Praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen lærepraksis støtte den studerende i udformning af undervisningsplaner og introducere skriftlige års-, forløbs- og lektionsplaner med målsætning og evalueringsovervejelser. 

 • De studerende vil via systematisk observation af praktiklærerens /medstuderendes undervisning gøre forskellige iagttagelser til genstand for diskussion. Disse fokuspunkter vil i forvejen være aftalt og vil efterfølgende blive problematiseret i vejledningssammenhæng.

 • Praktiklæreren vil via systematisk observation af de studerendes undervisning udpege centrale iagttagelser og vejlede under hensyn til praktikniveau.

 • Praktiklæreren vil i vejledningstimerne komme med refleksioner over de observationer, der er lavet.

 • Praktiklæreren vil i samarbejde med den studerende sætte mål for den enkelte.

Klasseledelse

’Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen’ 

 • Den studerende vil igennem varetagelse af undervisningssekvenser gøre sig erfaringer mht. egen klasseledelse. Disse erfaringer skal via refleksion i vejledningstimerne bidrage til ændringer i de studerendes praksisteori.

 • Praktiklæreren vil i forbindelse med forberedelse og vejledning støtte den studerende i at rammesætte sin egen undervisning i klassen for på den måde udvikle egen praksis – både for at sikre arbejdsro og læringsudbytte af undervisningen. Videooptagelser kan indgå i vejledningen.

 • Praktiklæreren/teamet vil informere de studerende om klassens regler og rutiner.

 • Praktiklæreren/teamet vil synliggøre elevernes forskellige behov.

Relationsarbejde 

’Den studerende kan i samarbejde med kolleger, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning’

 • De studerende skal med udgangspunkt i egen praksis vejledes i, hvordan man som lærer kommunikerer med elever i undervisningen – både verbalt og nonverbalt, mundtligt og skriftligt. Videooptagelser kan indgå i dette arbejde.

 • Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at etablere en kontakt til forældrene - primært i relation til den undervisning, den studerende har planlagt og vil gennemføre.

 • Såvidt det er muligt, vil de studerende deltage i skole-hjem-arrangementer som forældremøder og skole-hjem-samtaler.

 • Praktiklæreren/teamet vil vejlede i konflikthåndtering.

 • Praktiklæreren/teamet vil informere om, hvilke behov eleverne har for at blive set, hørt og forstået.

Plan for praktik på niveau 1

På Skovvejens Skole vil de studerende arbejde med videns- og færdighedsmålene på følgende måde:

Didaktik

Vidensmål: Den studerende har viden om
 • folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger,

 • evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen,

 • observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,

Færdighedsmål: Den studerende kan
 • planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende,

 • redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål,

 • analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen,

Klasseledelse

Vidensmål: Den studerende har viden om
 • klasseledelse,

Færdighedsmål: Den studerende kan
 • lede elevernes deltagelse i undervisningen

Relationsarbejde

Vidensmål: Den studerende har viden om
 • kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer,

 • skole-hjemsamarbejde,

Færdighedsmål: Den studerende kan
 • kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever,

 • kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave,

 

Første del
De studerende skal som udgangspunkt deltage i ca. 20 lektioner om ugen. Heraf observeres 10-14 lekt. pr uge og de studerende er selv ansvarlige for 6-8 lektioner pr.uge. Hertil kommer forberedelse med praktiklæreren og forberedelse selv i gruppen, efterbehandling (i vejledningstimer).  De studerende deltager i øvrige læreropgaver efter aftale med praktiklæreren.

Anden del 
De studerende skal som udgangspunkt deltage i ca. 20 lektioner om ugen. Heraf observeres 6-10 lektioner pr.uge og de studerende er selv ansvarlige for 10-14 lektioner af lektionerne.  Øvrige opgaver som nævnt herover. De studerende deltager desuden i en professionssamtale med praktiklærer og en mentor fra læreruddannelsen.

Tilrettelæggelse:
Praktikgruppens skema vil blive udarbejdet af skolens praktikkoordinatorer, ud fra de informationer den studerende har givet. Undervisningens indhold, form og organisering aftales mellem praktiklærer og studerende. Praktikgruppen deltager i alle relevante læreropgaver.

Eksamen:
Kompetencemålsprøven vil i udgangspunktet blive varetaget af praktiklæreren eller praktiklæreruddannet personale.

 

Plan for praktikniveau 2

Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen.
På Skovvejens Skole vil de studerende arbejde med videns- og færdighedsmålene  på følgende måde:

Didaktik

Vidensmål: Den studerende har viden om
 • undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it,

 • formative og summative evalueringsmetoder samt test,

 • observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,

Færdighedsmål: Den studerende kan
 • planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb med anvendelse af en variation af metoder, undervisningsdifferentiering samt læremidler og it i samarbejde med medstuderende,

 • evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte,

 • observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen,

Klasseledelse

Vidensmål: Den studerende har viden om
 • klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer og

Færdighedsmål: Den studerende kan
 • udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne og

Relationsarbejde

Vidensmål: Den studerende har viden om
 • kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel,

 • kommunikation,

Færdighedsmål: Den studerende kan
 • samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse,

 • kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb,

 

 1. Rammer

 2. Tilrettelæggelse

 3. Eksamen Kompetencemålsprøven er mundtlig vil i udgangspunktet blive varetaget af praktiklæreren eller praktiklæreruddannet personale, samt lærer fra UCC og ekstern censor, karaktergivning efter 7-skalaen

 

Plan for praktikniveau 3

Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen.
På Skovvejens Skole vil de studerende arbejde med videns- og færdighedsmålene på følgende måde:

Didaktik

Vidensmål: Den studerende har viden om
 • organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer,

 • metoder til formativ og summativ evaluering og

 • observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Færdighedsmål: Den studerende kan
 • planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner,

 • evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt og

 • udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.

Klasseledelse

Vidensmål: Den studerende har viden om
 • læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.

Færdighedsmål: Den studerende kan
 • lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne.

Relationsarbejde

Vidensmål: Den studerende har viden om
 • anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser og

 • processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper.

Færdighedsmål: Den studerende kan
 • støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og klassens sociale liv og

 • kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

 

 1. Rammer 

 2. Tilrettelæggelse 

 3. Eksamen Kompetencemålsprøven er mundtlig vil i udgangspunktet blive varetaget af praktiklæreren eller praktiklæreruddannet personale, samt lærer fra UCC og ekstern censor, karaktergivning efter 7-skalaen

 

Vi vil glæde os til at byde dig velkommen som studerende her på Skovvejens Skole i Ballerup.
Mvh. Helle Øksnebjerg 
På vegne af ledelse og kolleger