Om skolen

Undervisning i en klasse

Profil

Skovvejens Skole ligger midt i grønne omgivelser i Egebjerg og har godt 1000 elever fordelt på to matrikler.

Skovvejens Skole Vest har elever fra 0. - 6. klasse og Skovvejens Skole Øst har alle klassetrin fra 0. - 9. klasse. På hver årgang er der mellem to-fire klasser - også kaldet spor.

BFO - Fritidsordning

Under udarbejdelse..

Linjer i udskolingen

Vi er i gang med en løbende implementering af de nye linjer i udskolingen. Først i skoleåret 2019-20 er modellen fuldt implementeret, og alle tre udskolingsårgange har linjer.

Skovvejens Skole tilbyder vores elever fire linjer i udskolingen:

 • IT og kommunikation
 • Performance
 • Science & Sundhed
 • Verdensborger

I den tid, der er afsat til at arbejde i linjer, skal eleverne også arbejde med forskellige discipliner og områder, som er mere abstrakte – ligesom der vil blive afsat tid til FF (faglig fordybelse – nogen kalder det stadig lektiehjælp).

I nedenstående figur kan du læse nogle af de discipliner, eleverne skal møde i løbet af de tre år i udskolingen – både i linjetid og i fagundervisningen, alt efter hvor lærerne vælger at placere arbejdet.
Nogle af områderne er meget repræsenteret i enkelte linjer – men alle linjer skal fx have innovation og performance m.v..

linjefigur
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisering

Vi har valgt en model, som giver 7. årgang et forløb, hvor de møder alle 4 linjer i en periode. Klasserne følges på linjerne med deres nye klassekammerater for at styrke dette nye fællesskab.

I 8. og 9. årgang skal eleverne vælge en linje og følge denne de kommende to skoleår.

Skift mellem linjerne er ikke muligt på det tidspunkt.

Kommende år er linjedagen valgt til at være mandage – med 4,3 lektion efter spisepausen. To andre dage vil der være en lektions FF (faglig fordybelse).

Valget
På 7. årgang skal eleverne stifte bekendtskab med alle fire linjer.

I slutningen af 7. årgang gennemgår eleverne en valgprocedure, hvor de skal prioritere deres ønsker for linjerne, som de har mødt i 8 ugers forløb i løbet af 7. årgang.
I slutningen af april måned vil eleverne skulle tage stilling til deres ønsker og prioriteringer.

Linjelærerne vil på en fællessamling ridse deres linjer op og fortælle eleverne om, hvad de kan forvent sig af linjerne for de kommende to år. Herefter vil eleverne får svar på deres ønsker og blive tildelt et hold. De sidste to måneder vil eleverne skulle have valgfag i stedet for linjerne.

Få mere information
Læs mere om vores linjefag i folderen: Linjer i Udskolingen

Ferie- og fraværsregler

Folketinget har skærpet lovgivningen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

De nye regler gælder fra den 1. januar 2020.

I Ballerup Kommune er vi først og fremmest optaget af, at eleverne møder i skole. Vi vil fortsat gøre hvad vi kan, for at eleverne har så lavt et fravær som muligt. De ændrede regler betyder dog, at vi ændrer vores praksis i nogle tilfælde, da forhøjet fravær nu har økonomiske konsekvenser. 

Definition på fravær

Der skelnes mellem to typer af fravær: lovligt og ulovligt fravær 

Lovligt fravær:

 • sygdom

 • funktionsnedsættelse

 • udredning

 • lægebesøg

Bemærk, at skolelederen i særlige tilfælde kan bede om en lægeerklæring som dokumentation for fraværet. Erklæringen betaler kommunen for.

Ulovligt fravær:

 • Fravær uden begrundelse

 • Fravær uden besked fra eller aftale med hjemmet 

 • Fravær uden tilladelse – ved ekstraordinær frihed 

Som hovedregel skal skolen orienteres om alle typer af fravær, og ekstraordinær ferie kræver skolens tilladelse.  

Ansøgning om ekstraordinær ferie

Som noget nyt regnes ferie eller fridage uden for skolernes ferie også som ulovligt fravær, hvis skolen ikke har givet tilladelse til det. 

Det betyder, at forældre skal søge om tilladelse til, at eleven må holde ferie uden for skolernes ferier. 

Regler for ansøgningen:

 • Der skal søges om fri, hvis der er tale om mere end to sammenhængende fridage. 

 • Forældrene skal udfylde en ansøgningsblanket

 • Ansøgningen skal afleveres til den pædagogiske leder på skolen. 

 • Ansøgningsfristen er senest 14 dage før ferien.

Den pædagogiske leder foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Elevens faglige, sociale og trivselsmæssige situation indgår i vurderingen.

Konsekvenser ved ulovligt fravær

De nye regler betyder også, at det har konsekvenser, hvis barnet har for højt ulovligt fravær i skolen. Fraværet bliver opgjort pr. kvartal. 

10 procent fravær pr kvartal
Fraværet gøres op en gang i kvartalet.

Hvis barnet har et ulovligt fravær på 10% i løbet af et kvartal, så bliver forældrene indkaldt til en samtale på skolen.

Formålet med samtalen er at udarbejde en handleplan i samarbejde med forældrene, så fraværet falder. 

Over 15 procent fravær pr kvartal
Hvis barnet har et ulovligt fravær på over 15% i løbet af et kvartal, så har skolelederen pligt til at lave en underretning til Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune. 

Konsekvensen af underretningen er, at familien mister udbetalingen af børne- og ungeydelsen for et kvartal. 

Bemærk, at der er forskel på, hvor mange skoledage der er i et kvartal:

Eksempel 1 - Så mange skoledage svarer 15 procent fravær til i 1. kvartal 2020: 
Antal skoledage 1. kvartal 2020 fra januar til marts: 59 dage. 
Der er her taget højde for, at skolestart efter juleferien er den 2. januar, og at skolen har en uges vinterferie.

15% af 59 skoledage: 8,85 skoledage.

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 9 fraværsdage i dette kvartal.

Eksempel 2 – Så mange skoledage svarer 15% fravær til i 2. kvartal 2020: 
Antal skoledage 2. kvartal 2020 fra april til juni: 52 dage
Der er her taget højde for påskeferie i uge 15, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinse og Grundlovsdag.

15 pct. af 52 skoledage: 7,8 skoledage

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 8 fraværsdage i dette kvartal.

Mere information

Du kan læse mere om de nye fraværsregler her:

Retningslinjer og politikker

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper, som også hjælper os i dagligdagen på skolen. 

Det er fx principper for klassedannelse og brug af mobiltelefoner.

Se en samlet oversigt over principperne for Skovvejens Skole her

Årshjul - vores traditioner

På Skovvejens Skole lægger vi stor vægt på fælles traditioner, da det giver vores elever gode og lærerige oplevelser og skaber glæde, fællesskab og tryghed.

Du kan få et overblik over vores mange faste traditioner her:

Faste traditioner ved Skovvejens Skole

 

 

Praktikanter

Under udarbejdelse..