Skolebestyrelsen

Medlemmer af skolebestyrelsen

Elevrepræsentant
 

Elevrepræsentant
 

Forældrerepræsentant/Formand for bestyrelsen
Sanne Maaløe-Andersen
Mail: sannemaaloe@gmail.com

Forældrerepræsentant
Nicolas Almann Olsen
Mail: nholsen@gmail.com

Forældrerepræsentant
Thomas Laszlo Szatmári
Mail: thomas_szathmari@yahoo.dk

Forældrerepræsentant
Anna Ildiko Balla Bertelsen
Mail: anna@houseofb.dk 

Forældrerepræsentant
Eva Bennedsen
Mail: eva.bennedsen@gmail.com

Forældrerepræsentant
Julie Bjerg Hynne
Mail: jubjergbal@hotmail.com  

Forældrerepræsentant
Kasper Ruohonen Skov
Mail: skovholdet@hotmail.com

Forældrerepræsentant
Kathrine Bjerring Ho
Mail: Kathrinebho@hotmail.com

Forældrerepræsentant
Peter Martin Mikkolinius-Jakobsen
Mail: Petermartin06@gmail.com

Forældrerepræsentant - Suppleant
Ricky Larsen
Mail: larsen.ricky@gmail.com

Kommunalbestyrelsesmedlem 
Sussie Wandel
Mail: shpe@balk.dk

Ledelsesrepræsentant
Gitte Graatang
Tlf.: 4477 3642
Mail: gitg@balk.dk

Ledelsesrepræsentant
Flemming Hansen 
Tlf.: 4477 3724
Mail: fleh@balk.dk

Medarbejderrepræsentant
Allan Witsolt Rasmussen
Mail: a.witsolt@gmail.com

Medarbejderrepræsentant
Jonas Mølgaard Holager
Mail: jona966h@skoledrev.dk

Medarbejderrepræsentant
Maria Røngaard Jørgensen
Mail: maria@mariaogallan.dk

Principper

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper, som hjælper os i dagligdagen på skolen.

Du finder dem her: Principper for Skovvejens Skole

Referater

Her finder du de seneste referater fra skolebestyrelsens møder. 

Hvis du har brug for referater fra tidligere skoleår, er du velkommen til at kontakte skolens kontor. 

Skoleåret 2023/2024

Her er dagsorden og referater for 2023/2024

Skoleåret 2022/2023

Her er dagsorden og referater for 2022/2023

Skoleåret 2021/2022

Her er dagsorden og referater for 2021/2022

Skoleåret 2020/2021

Her er dagsorden og referater for 2020/2021

Skoleåret 2019/2020

Her er dagsordener og referater  for 2019/2020.

 

Møder og aktiviteter

 

Møder for skolebestyrelsen skoleår 22/23

Dag

Dato

Mødested

Onsdag

17.08.22

Øst

Tirsdag

27.09.22

Vest

Mandag

07.11.22

Øst

Onsdag

07.12.22

Vest

Tirsdag

17.01.23

Vest

Tirsdag

21.02.23

Øst

Torsdag

23.03.23

Øst

Tirsdag

02.05.23

Øst

Tirsdag

06.06.23

I byen

Årsberetning

Forretningsorden

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Skovvejens skole.

Skolebestyrelsens møder
Skolebestyrelsens møder afholdes på skiftevis på afdeling øst og afdeling vest. Ordinære møder fastsættes for et skoleår ad gangen inden det nye skoleår.
Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 af medlemmerne forlanger det. Formanden bestemmer tiden for ekstraordinære møders afholdelse.
Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, meddeler han/hun dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke medlemmer, der har været fraværende. Bestyrelsen bestående af 9 forældrerepræsentanter, 3 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere (medarbejderrepræsentanter) - hvoraf mindst en skal være fra hver matrikel og 3 elevrepræsentanter – hvoraf mindst en fra hver matrikel. Der vælges mindst 2 forældrerepræsentanter for hver matrikel.
Både medarbejderrepræsentanterne og elevrådsrepræsentanterne vælges for et årige perioder.

Forældrerepræsentanter vælges for 4 år. Ordinære valg til skolebestyrelserne finder sted i året efter kommunalvalg.
Den enkelte skole kan vælge, at der skal afholdes forskudte valg. Hvis det vælges at afholde forskudte valg, vælges 5 hhv. 4 repræsentanter ved det ordinære valg og 4 hhv. 3 repræsentanter ved det forskudte valg. De valgte forældrerepræsentanter tiltræder ved starten af førstkommende skoleår.
Skolebestyrelsen har mulighed for at vælge 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Skolebestyrelsen kan sige ja til at have en repræsentant fra kommunalbestyrelsen med til bestyrelsesmøderne.
Distriktsskolelederen og dennes stedfortræder deltager i møderne uden stemmeret. Skolens leder er sekretær for skolebestyrelsen og udfærdiger.
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtigt ved fremmøde af mindst 50 % af de forældrevalgte repræsentanter.

Dagsorden
Formand og næstformand laver dagsorden til møderne i samarbejde med distriktsskolelederen.
Dagsordenen udsendes senest fem dage inden de ordinære møders afholdelse til hvert af bestyrelsesmedlemmerne. Distriktsskolelederen sørger for at det sker.
Bestyrelsen kan under mødet ændre rækkefølgen af de sager, der skal behandles.
Bestyrelsen kan ved mødets start i situationer, hvor behandlingen af en sag ikke kan vente til næste møde, godkende, at der tilføjes nye punkter. I så fald skal fraværende medlemmer have mulighed for at få ført til referat, at de er uenige i den trufne beslutning samt deres begrundelse for dette.
Hvis bilag eller andet materiale ikke er udsendt senest 2 dage før mødet kan skolebestyrelsen afvise at behandle dem.
Ved indkaldelse til ekstraordinære møder skal det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål der skal behandles.

Mødeafvikling
Bestyrelsens møder ledes efter tur af en ordstyrer, hvilket skal fremgå af dagsordenen.

Ordstyreren skal så vidt muligt sikre, at diskussionerne holdes indenfor det afsatte tidsrum, og at der konkluderes efter hvert punkt.

Når ordstyreren finder anledning dertil, eller når det begæres af et medlem, skal det sættes under afstemning om afslutning af en forhandling skal finde sted.

Medlemmernes deltagelse
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede under disse.

Ønsker et medlem, at en sag behandlet af bestyrelsen, skal han/hun angive henvende sig til formanden, der så sikrer at den kommer på dagsordenen.

Afstemning
Skønner ordstyreren, at forsamlingens stilling til et forslag er så klar, at en afstemning om forslaget vil være overflødig, konkluderer han/hun dette med angivelse af den opfattelse, han har af skolebestyrelsens stilling til spørgsmålet. Ethvert medlem er berettiget til at forlange afgørelse fortaget ved afstemning.

Beslutning tages ved stemmeflertal, for så vidt der ikke i lovgivningen er foreskrevet andet. I tilfælde af stemmelighed, indkaldes til et nyt møde, tidligst 2 dage, senest 7 dage efter seneste skolebestyrelsesmøde. Hvis der på dette møde stadig er stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

Ethvert medlem er berettiget til at få sin stemmeafgivning og sin afvigende mening indført i referatet ved en kort tilføjelse til dette.

Skolens ledelse og kommunalbestyrelsens repræsentanter har ingen stemmeret, men kan forlange deres indstillinger tilført protokollen.

Behandler skolebestyrelsen forslag til nye principper eller ændringer af eksisterende, skal punktet behandles og drøftes på to på hinanden følgende skolebestyrelsesmøder førend endelig beslutning kan træffes.

Beslutningsreferat
Der udfærdiges et beslutningsreferat af møderne.

Referatet skrives løbende under skolebestyrelsesmødet. Referatet rundsendes til alle skolebestyrelsesmedlemmerne indenfor tre arbejdsdage efter mødet. Bemærkninger og kommentarer returneres og tilrettes. Når der ikke er flere bemærkninger eller ønsker til ændringer opfattes referatet efter tre arbejdsdage som godkendt uden yderligere. Referatet offentliggøres relevante steder.

Skolebestyrelsens beslutninger
Formand/næstformanden foranlediger i samarbejde med sekretariatet, at bestyrelsens beslutninger udføres og underskrives på bestyrelsens vegne. 

Ethvert medlem og repræsentanter uden stemmeret er berettiget til at kræve, at de myndigheder, som skolebestyrelsen underretter om bestyrelsens beslutning, samtidig gøres bekendt med indholdet af dets protokoltilføjelse, hvortil det pågældende mindretal er berettiget til at knytte en kort begrundelse.

Skolens leder er sekretær for bestyrelsen.

Behandling af hastesager
Almindelige løbende sager, der ikke tåler opsættelse og ikke giver anledning til tvivl, er formanden, næstformanden og skolens distriktsskoleleder bemyndiget til mellem møderne at ekspedere på skolebestyrelsens vegne, dog skal disse sager forelægges bestyrelsen ved  næste møde.

Tvivlsmåls afgørelse
Opstår der tvivl om forståelsen af de i nærværende forretningsorden indeholdte bestemmelser, tilkommer det bestyrelsen at fortolke disse.

Skolebestyrelsens forhandlinger
Forhandlingerne er omfattet af tavshedspligt.

Skolebestyrelsens samarbejde med forældregruppen
Hver afdeling af matriklerne Øst og Vest, har en kontaktperson i skolebestyrelsen. Der findes én kontaktperson til hver af afdelingerne indskoling Vest, mellemtrinet Vest, indskoling Øst, mellemtrinet Øst og udskolingen. Ved henvendelser til skolebestyrelsen kan den direkte kontakt til den pågældende afdeling varetages af kontaktpersonen. Det er den pågældende kontaktpersons opgave, at formidle relevante henvendelser videre til den øvrige skolebestyrelse.

Forretningsordenens revision
Ændringer i og tillæg til forretningsordenen kan kun foretages efter, at det pågældende forslag har været behandlet på to ordinære skolebestyrelsesmøder.

Behandlet af SKB d. 28.11.2017
Godkendt af SKB d. 18.12.2017

Skoleforum

Kommende møder skoleforum 2021

 

Dag

Dato

Tirsdag

19.01.21

Tirsdag

04.05.21

 

 

 

 

Valg

SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR
 Skovvejens Skole
Egebjergvang 80
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 3371
www.skovvejensskole.dk
Dato: 8. juni 2020

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole

Der skal i efteråret 2020 afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen.

Vi skal have valgt 5 nye medlemmer af bestyrelsen og gerne op til 9 suppleanter.
Valgperioden er to 4 år. Fremadrette vil valgperioden være to år – med 4 på valg det ene år og 5 på valgt to år efter.

Generelt er alle forældre til børn, der er indskrevet på skolen, optaget på valglisten.

Fra den 9. juni til og med den 19. juni 2020 kan interesserede henvende sig på skolens kontor, hvis de ønsker at blive optaget på valglisten eller blot ønsker at sikre sig, at de er opført. 

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 19 afholdes der valgmøde ved Skovvejens Skole ØST i kantinen. 

Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen vælges i henhold til bestemmelserne i folkeskoleloven og Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen) (LBK nr. 28 af 14/01/2014).

Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældre, medarbejderrepræsentanter og fremadrettet forskudt valg til skolebestyrelsen, hvilket betyder, at der er valg hvert andet år til en 4 års periode. I år skal der vælges 5 repræsentanter. 
De nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer begynder arbejdet den 25. september 2020. 

Valgret og valgbarhed 
Forældre til elever indskrevet på skolen har normalt valgret og er valgbare – det gælder også, selvom man ikke bor i kommunen.

Forældre til børn, der er indskrevet til børnehaveklasse pr. august 2020 på skolen har også valg-ret og er valgbare til suppleringsvalget.

Ud over den, der har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, har følgen-de valgret og er valgbare, hvis de senest den 19. juni kl. 12.00 har udtrykt ønske om det over for skolens leder:

1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt under-visningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har ple-jetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.

2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden gi-ver sin tilslutning.

3) Stedforældre til en elev hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.

4) Faderen til et barn der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.

5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 3. Det er en forudsætning, at foræl-dremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

Ved henvendelse til skolens leder skal tilslutning fra forældremyndighedens indehaver og nød-vendige folkeregisteroplysninger medbringes.

Personer, der er ansat ved Skovvejens Skole, kan ikke vælges til eller være forældrerepræsen-tanter i skolebestyrelsen.

Valgmøde til skolebestyrelsen
Valgbestyrelsen indkalder hermed alle valgberettigede til valgmøde på skolen.
På mødet vil valgbestyrelsen orientere om de regler, der gælder for valget, og derefter kan de fremmødte opstille kandidater til skolebestyrelsen.
Dato for valgmødet på Skovvejens Skole er som tidligere skrevet tirsdag den 25. august 2020.

Kandidatopstilling
Hver kandidat kan blive opstillet til skolebestyrelsesvalget ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, under valgmødet eller senest den 2. september 2020 kl. 12.00 til kontoret, via AULA eller til skolens leder Gitte Graatang: gitg@balk.dk.

Valgbestyrelsen sikrer, at en opstillet kandidat underrettes om opstillingen snarest muligt efter, den har modtaget opstillingen, hvis kandidaten ikke selv har underskrevet denne.

Fredsvalg eller afstemning 
Onsdag den 9. september 2020 kl. 17.00 indkalder valgbestyrelsen alle kandidaterne til møde for afklaring af om, der skal afholdes valg, eller man kan indgå en aftale om fredsvalg. Mødet fore-går på Skovvejens Skole ØST i kantinen. 

Hvis der ikke kan opnås fuld enighed, skal der afholdes valg på skolen.
Fra den 14. september 2020 til og med 23. september 2020 er det muligt at stemme til valget.

Med venlig hilsen

Gitte Graatang
Distriktsskoleleder