Principper for Skovvejens Skole

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for skolen. Du finder dem alle sammen her.

Fagfordeling

Princip for fagfordeling    

Formål med princippet    
At skabe en fagfordeling som giver den bedst mulige læring, udvikling og trivsel for alle skolens elever på baggrund af bevidste valg.

Prioritering ved fagfordelingen    
Følgende tilstræbes ved fagfordelingen:

 • At timerne i 4.-9.årgang læses af linjefagsuddannede lærere - specielt i dansk, matematik, sprog og fysik/kemi
 • At 0.-3. årgangs timer også læses af linjefagsuddannede lærere, men at der samtidig tages højde for, at eleverne ikke møder for mange forskellige lærere
 • At der er så få lærerskift indenfor en afdeling som muligt
 • At der er  balance  mellem  køn, alder og erfaring  i alle klasser
 • At helt nyuddannede lærere ikke får ansvaret for en 1.klasse
 • At eleverne kun er på en matrikel.

Godkendt af Skolebestyrelsen d. 13.01. 2016

Klassedannelse - Generelt

Princip for klassedannelse i skoleforløbet

Formål med princippet:

 • At sikre klassedannelser, der giver optimale forudsætninger for læring og trivsel
 • At sikre så harmoniske og socialt velfungerende klasser som muligt
 • At sikre klassedannelser, der tager hensyn til både klassens funktion og inklusion af elever med særlige behov og evner.

Generelt
Det tilstræbes:

 • At der udelukkende sker nye klassedannelser i 0. og 7. klasse.

Klassedannelse på 0. årgang
Klassedannelse i 0. klasse er beskrevet i et særskilt princip.

Klassedannelse på 7. årgang
Det tilstræbes

 • At alle klasser på årgangen indgår i dannelsen af nye 7. klasser
 • At klassedannelsen forberedes gennem 6. klasse, således at eleverne på de to matrikler lærer hinanden at kende
 • At der er en dialog med eleverne om hvordan klassedannelsen kan foregå
 • At elevrelationer på årgangen tilgodeses.

Ekstraordinære klassedannelser
Der er flere måder at danne klasser på:

 • Alle klasser på en årgang indgår i dannelsen af nye klasser
 • To klasser sammenlægges til én klasse
 • Én eller flere klasser nedlægges og eleverne fordeles på de eksisterende klasser.

Det tilstræbes

 • At forældre, lærere og skolebestyrelsen indgår i beslutningen om, hvilken måde der er mest hensigtsmæssig i en konkret situation
 • At elever, forældre og lærere informeres tidligst muligt om klassedannelsen og holdes løbende orienteret gennem processen.

Vedtaget af Skolebestyrelsen d. 18.11.2016

Klassedannelse for 0. klasse

Princip for klassedannelse i 0. klasse

Formål

 • At sikre så harmoniske og socialt-velfungerende klasser som muligt
 • At sikre en tryg overgang mellem børnehave og skole.

Fordeling på matriklerne
Fordelingen på Øst og Vest matriklerne følger kommunens styrelsesvedtægter.
Forældrene indkaldes til dialog med henblik på frivillig placering på ikke-ønsket matrikel.

Fordeling i klasserne
Det tilstræbes

 • At hver elev går i klasse med mindst én kammerat fra børnehaven
 • At der er en ligelig fordeling af piger og drenge
 • At fordelingen foregår i tæt dialog mellem skolen og børnehaverne.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 18. november 2015

Mobiltelefoner

Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner

Formålet med denne retningslinje er at understøtte eleverne læring, så undervisningen ikke forstyrres, og den enkelte elev kan føles sig tryg på skolens område.
Smartphones og lignende devices (nedenfor kun beskrevet som mobiltelefoner) er en almindelig del af børn og unges hverdag og de indeholder funktioner, der kan være nyttige i skoletiden. Derfor kan de enkelte devices bruges i undervisningen, hvis personalet finder det formålstjenstligt.
Det er således ikke forbudt at medbringe mobiltelefonen på skolens område, men det er personalet, der beslutter om den må bruges. Skolens personale kan beslutte, at der i enkelte klasser, årgange eller afdelinger – herunder BFO –  laves regler om eksempelvis aflevering af mobiltelefoner ved skoledagens, undervisningens eller BFO-tidens start.
I undervisningen skal mobiltelefonen altid være slukket og lagt væk, med mindre personalet har tilladt mobiltelefonen til undervisningsmæssige aktiviteter.
Det er ikke tilladt at foretage billede, video- eller lydoptagelse af nogen på skolens områder uden personalets tilladelse.
I forbindelse med ture og lejrskoler definerer personalet reglerne.
Såfremt reglerne ikke følges, kan skolen inddrage den enkelte elevs mobiltelefonen resten af skoledagen. Skolen kan også beslutte, at den enkelte elev skal aflevere sin telefon den følgende dag ved skoledagens start. I gentagelsestilfælde indkaldes forældrene til møde om skolens regler.


Retningslinjer for afdelingerne:

Indskolingen
Mobiltelefoner anvendes kun i undervisningen efter aftale med læreren. Har eleverne mobiltelefon med i skolen er det på forældrenes eget ansvar.  
Ekstraordinære individuelle aftaler i forhold til brug af mobiltelefoner i skoletiden, skal aftales med kontaktlærerne i klassen og på årgangen. 

Mellemtrinnet
Mål for anvendelse af mobiltelefoner på mellemtrinnet: 

Mobiltelefoner afleveres kl. 8.00 efter aftale med lærerne, hvorefter de bliver låst inde i et skab. Eller mobiltelefoner bliver liggende i elevernes tasker, og må kun anvendes i undervisningen efter aftale med læreren.
Vi ønsker ligesom udskolingen, at elevernes mobiler bruges som et arbejdsredskab i skolen med henblik på læring og efter henstilling fra lærerne, når de finder det relevant i undervisningsøjemed.

 • Vi ønsker at begrænse den anvendelse, der forstyrrer koncentration, nærvær og læring
 • Vi vil undgå uhensigtsmæssig og/eller krænkende kommunikation til og om hinanden.
 • Læreren bestemmer, hvornår eleven må bruge telefonen i undervisningen.
 • Mobilerne bliver udleveret igen i god ro og orden efter endt skoledag.

Udskolingen
Mål for anvendelse af Mobiltelefoner i udskolingen
Mobiltelefoner og andre elektroniske medier er redskaber, som vi ønsker at udnytte og bruge i undervisningen - med omtanke:

 • Vi ønsker at anvende mobiltelefoners funktioner, når det er smart, effektivt og læringsunderstøttende
 • Vi ønsker at begrænse den anvendelse, der forstyrrer koncentration, nærvær og læring
 • Vi vil undgå uhensigtsmæssig og/eller krænkende kommunikation til og om hinanden.
 • Når en time starter skal mobilen sættes på flymode. 
 • Læreren kan i perioder indsamle mobilerne i en kasse, som låses ind i timen
 • Læreren bestemmer, hvornår eleven må bruge telefonen i undervisningen.

BFOen:

 • Mobiltelefonerne opbevares i skoletaskerne og kan efter aftale med pædagogerne (krydseren) anvendes til opkald.
 • Fredag har 3. årgang mulighed for at anvende mobiltelefonen til spil, der er apps. (Youtube er ikke tilladt samt internetsurfing med mindre der er en voksen til stede, som tager ansvar for indholdet)

Vedtaget i MED 20.09.18
 

Skemalægning

Princip for Skemalægning

Formål med princippet
Formålet er at der ved skemalægning skabes optimale rammer for øget læring, så alle elever bliver så dygtige de kan.

Prioritering ved skemalægning
Følgende tilstræbes ved fagfordelingen:

 • At alle elever møder kl. 8.00 og sluttider fordeles så ensartet, som det kan lade sig gøre
 • At der skabes helhed og sammenhæng i skoledagen med blokke af fag
 • At USU ligges i bånd – gerne sidst på dagen
 • At der tages hensyn til Klubbens åbningstider.
 • At boglige og kreative fag blandes hen over uge, således at ikke alle kreative timer placeres samme dag(e)
 • Parallellagte fagtimer på årgangene
 • Skift i lærerbesætningen tilstræbes at ske i pauserne.

Godkendt af Skolebestyrelsen d. 1.3.2016

Skole/hjem samarbejde

Princip for skole/hjem samarbejde

Formål
At skabe et godt samarbejde mellem skole og hjem som bygger på

 • Gensidig tillid, respekt og åbenhed i en tæt og forpligtende dialog om den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og læring
 • En forståelse for, at den enkelte elev er en del af de sociale enheder: Klassen, årgangen og skolen
 • At al kommunikation i forbindelse med skole/hjem samarbejdet både skriftlig og mundtligt sker i en positiv og konstruktiv tone.

Skolens ledelse
Det tilstræbes

 • At skolens ledelse ved elevens skolestart og løbende gennem skoleforløbet orienterer forældrene generelt om skolens forventninger og hvad forældrene kan forvente af skolen
 • At der er et højt generelt informationsniveau fra skolen til forældrene, fx gennem skolens hjemmeside, skoleintra og via nyhedsbreve.

Skolebestyrelsen

 • Udøver sin virksomhed gennem møder indenfor de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter
 • Fastsætter principper for og fører tilsyn med skolens virksomhed, samt udarbejder ordensregler for skolens brugere, herunder elever og forældre.

Forældreråd og kontaktforældre
Skolebestyrelsen anbefaler

 • At der vælges mindst 2 forældre fra hver klasse til et forældreråd
 • At der blandt forældrerådets medlemmer udpeges en kontaktperson til skolebestyrelsen.

Forældremøder/-arrangementer
Det tilstræbes

 • At der afholdes mindst to forældremøder/-arrangementer på alle årgange
 • At teamet omkring klassen informerer om læringsmål og -planer for klassen og årgangen.

Skole/hjem samtaler
• Der afvikles mindst én skole/hjem samtale årligt af relevante lærere
• Ved behov kan flere skole/hjem samtales afvikles.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 18. november 2015