Principper for Skovvejens Skole

Fagfordeling

Princip for fagfordeling    

Formål med princippet    
At skabe en fagfordeling som giver den bedst mulige læring, udvikling og trivsel for alle skolens elever på baggrund af bevidste valg.

Prioritering ved fagfordelingen    
Følgende tilstræbes ved fagfordelingen:

 • At timerne i 4.-9.årgang læses af linjefagsuddannede lærere - specielt i dansk, matematik, sprog og fysik/kemi
 • At 0.-3. årgangs timer også læses af linjefagsuddannede lærere, men at der samtidig tages højde for, at eleverne ikke møder for mange forskellige lærere
 • At der er så få lærerskift indenfor en afdeling som muligt
 • At der er  balance  mellem  køn, alder og erfaring  i alle klasser
 • At helt nyuddannede lærere ikke får ansvaret for en 1.klasse
 • At eleverne kun er på en matrikel.

Godkendt af Skolebestyrelsen d. 13.01. 2016

Klassedannelse - Generelt

Princip for klassedannelse i skoleforløbet

Formål med princippet:

 • At sikre klassedannelser, der giver optimale forudsætninger for læring og trivsel
 • At sikre så harmoniske og socialt velfungerende klasser som muligt
 • At sikre klassedannelser, der tager hensyn til både klassens funktion og inklusion af elever med særlige behov og evner.

Generelt
Det tilstræbes:

 • At der udelukkende sker nye klassedannelser i 0. og 7. klasse.

Klassedannelse på 0. årgang
Klassedannelse i 0. klasse er beskrevet i et særskilt princip.

Klassedannelse på 7. årgang
Det tilstræbes

 • At alle klasser på årgangen indgår i dannelsen af nye 7. klasser
 • At klassedannelsen forberedes gennem 6. klasse, således at eleverne på de to matrikler lærer hinanden at kende
 • At der er en dialog med eleverne om hvordan klassedannelsen kan foregå
 • At elevrelationer på årgangen tilgodeses.

Ekstraordinære klassedannelser
Der er flere måder at danne klasser på:

 • Alle klasser på en årgang indgår i dannelsen af nye klasser
 • To klasser sammenlægges til én klasse
 • Én eller flere klasser nedlægges og eleverne fordeles på de eksisterende klasser.

Det tilstræbes

 • At forældre, lærere og skolebestyrelsen indgår i beslutningen om, hvilken måde der er mest hensigtsmæssig i en konkret situation
 • At elever, forældre og lærere informeres tidligst muligt om klassedannelsen og holdes løbende orienteret gennem processen.

Vedtaget af Skolebestyrelsen d. 18.11.2016

Klassedannelse for 0. klasse

Princip for klassedannelse i 0. klasse

Formål

 • At sikre så harmoniske og socialt-velfungerende klasser som muligt
 • At sikre en tryg overgang mellem børnehave og skole.

Fordeling på matriklerne
Fordelingen på Øst og Vest matriklerne følger kommunens styrelsesvedtægter.
Forældrene indkaldes til dialog med henblik på frivillig placering på ikke-ønsket matrikel.

Fordeling i klasserne
Det tilstræbes

 • At hver elev går i klasse med mindst én kammerat fra børnehaven
 • At der er en ligelig fordeling af piger og drenge
 • At fordelingen foregår i tæt dialog mellem skolen og børnehaverne.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 18. november 2015

Mobiltelefoner

Princip for brug af mobiltelefoner

Formål med princippet
I lyset af at mobiltelefoner fylder meget i hverdagen, både blandt børn og voksne, anser skolebestyrelsen på Skovvejens Skole det for relevant med et princip om mobiltelefoner.

Bestyrelsen ønsker, at skolens elever gennem skoleforløbet oplever, at mobiltelefoner kan bruges som et effektivt lærings- og kommunikationsredskab. Dette forudsætter en digital dannelse, hvor elevernes brug af mobiler sker ansvarligt og hensynsfuldt.

Generelt
Det forventes

 • At Skolens personale inddrager digital dannelse som en naturlig del af arbejdet med klassens sociale liv og i forbindelse med skole-hjem samarbejdet.

Retningslinjer
Der opfordres til

 • At skolens ledelse i samarbejde med personalet udarbejder alderssvarende retningslinjer, i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, for brug af mobiltelefoner i skoletiden
 • Elevrådet bør høres i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjerne, der i sin endelige form forelægges skolebestyrelsen til orientering
 • Retningslinjerne bør regulere, hvilke muligheder personalet på de enkelte årgange har for at lave mobilregler, der understøtter et rart læringsmiljø samt det gode fællesskab blandt eleverne
 • Det ønskes, at retningslinjer og regler for mobiltelefoner tager udgangspunkt i ansvarligt og hensynsfuldt brug, frem for forbud og restriktioner
 • Såfremt det skønnes nødvendigt at begrænse elevernes adgang til deres telefoner i løbet af skoledagen, opfordres der til, at dette gøres målrettet og under videst mulige hensyntagen til de elever, som allerede anvender mobiler på en ansvarlig og hensynsfuld måde.

Revision
Regler og retningslinjer evalueres og revideres efter behov. Nyeste udgave formidles til den relevante kreds af elever og forældre via skolens Intranet.

Vedtaget af Skolebestyrelsen d. 26.10.2017

Skemalægning

Princip for Skemalægning

Formål med princippet
Formålet er at der ved skemalægning skabes optimale rammer for øget læring, så alle elever bliver så dygtige de kan.

Prioritering ved skemalægning
Følgende tilstræbes ved fagfordelingen:

 • At alle elever møder kl. 8.00 og sluttider fordeles så ensartet, som det kan lade sig gøre
 • At der skabes helhed og sammenhæng i skoledagen med blokke af fag
 • At USU ligges i bånd – gerne sidst på dagen
 • At der tages hensyn til Klubbens åbningstider, som er kl. 14.30
 • At boglige og kreative fag blandes hen over uge, således at ikke alle kreative timer placeres samme dag(e)
 • Parallellagte fagtimer på årgangene
 • Skift i lærerbesætningen tilstræbes at ske i pauserne.

Godkendt af Skolebestyrelsen d. 1.3.2016

Skole/hjem samarbejde

Princip for skole/hjem samarbejde

Formål
At skabe et godt samarbejde mellem skole og hjem som bygger på

 • Gensidig tillid, respekt og åbenhed i en tæt og forpligtende dialog om den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og læring
 • En forståelse for, at den enkelte elev er en del af de sociale enheder: Klassen, årgangen og skolen
 • At al kommunikation i forbindelse med skole/hjem samarbejdet både skriftlig og mundtligt sker i en positiv og konstruktiv tone.

Skolens ledelse
Det tilstræbes

 • At skolens ledelse ved elevens skolestart og løbende gennem skoleforløbet orienterer forældrene generelt om skolens forventninger og hvad forældrene kan forvente af skolen
 • At der er et højt generelt informationsniveau fra skolen til forældrene, fx gennem skolens hjemmeside, skoleintra og via nyhedsbreve.

Skolebestyrelsen

 • Udøver sin virksomhed gennem møder indenfor de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter
 • Fastsætter principper for og fører tilsyn med skolens virksomhed, samt udarbejder ordensregler for skolens brugere, herunder elever og forældre.

Forældreråd og kontaktforældre
Skolebestyrelsen anbefaler

 • At der vælges mindst 2 forældre fra hver klasse til et forældreråd
 • At der blandt forældrerådets medlemmer udpeges en kontaktperson til skolebestyrelsen.

Forældremøder/-arrangementer
Det tilstræbes

 • At der afholdes mindst to forældremøder/-arrangementer på alle årgange
 • At teamet omkring klassen informerer om læringsmål og -planer for klassen og årgangen.

Skole/hjem samtaler
• Der afvikles mindst én skole/hjem samtale årligt af relevante lærere
• Ved behov kan flere skole/hjem samtales afvikles.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 18. november 2015