Referater fra skoleåret 2020/2021

Her kan du læse referaterne fra skolebestyrelsens møder.

12. august 2020

Skolebestyrelsesmøde nr. 1
2020-21

onsdag d. 12.08.20 kl. 18.00- 20.00   

Det store mødelokale ved tandlægen Øst

Forældrerepræsentanter: Nicolas Olsen (NO), Sanne Maaløe- Andersen (SM), Thomas Szathmari (TS)
Elevrådsrepræsentanter: Maya Cecilie Buch Sørensen (MS), Malvina Raid Yosuf (MY) 
Medarbejderrepræsentanter: Lærer/TR Allan Rasmussen (AR), Lærer/TR Jonas M. Holager (JM), Pædagog Ma-ria R. Jørgensen (MJ) 
Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder/souschef Brian Heim (BH)

Fraværende: 
Referent: Brian Heim
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B)

 
530. Referat fra sidste møde/ 3 min.   (Slut kl. 18.03)

 • Ingen kommentarer

531. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min. (Slut kl. 18.05)

 • Ingen kommentarer

532. Elevrådet /(O), (D) / 10 min / MS, MY (Slut kl. 18.15)

 • Ingen deltagende fra elevrådet

533. Skolebestyrelses valg / (O), (D), (B)/ 30 min/ GG (Slut kl. 18.45)

 • Vi har tre forældrerepræsentanter tilbage i SKB – og vi er midt i et suppleringsvalg.

 • Vi skal aftale, hvordan vi gennemfører diverse valghandlinger.

 • Kandidater opfordres til at stille op.

 • Valgperioden frem til kommende ordinære valg i 2022.

 • Problem med sammenfald med forældremøde på Vest. Man kan dog godt nå begge ting. 

 • Vi er usikre på, om vi kan få nok opstillede til at lave en ”hel” bestyrelse. 

 • Vi skal bruge navn og underskrift på alle kandidater.

 • GG gennemgik proceduren.

 • Bestyrelsen diskuterede mulighederne for at lave ”reklame” for skolebestyrelsen og valget. Bekymringen var, om der vil være nok, der stiller op, og om der vil være forældre, der repræsenterer alle afdelinger på skolen. Dvs. øst og vest, samt indskoling, mellemtrin og udskolingen. 

 • Efter mødet i dag skriver GG ud til alle forældre og orienterer om valget.

 • GG har desuden opfordret bestyrelsen til at skrive ud til forældrene med henblik på at få nok kandidater.

534.  Bestyrelsens deltagelse i ansættelsesudvalg til pædagogisk leder MØ og BFO-leder/(B) / 10 min / GG (Slut kl. 18.55)

Hvem og hvor mange deltager i de to samtaleforløb?
Pædagogisk leder: TS og SM
BFO-leder: TS og SM

535. Valg af formand til Skolebestyrelsen og deltager i Skoleforum / (D), (B) / 10 min / GG (Slut kl. 19.05)

 • SA er næstformand og derfor det naturlige valg af formand – dette skal dog formelt vedtages i SKB.
 • Sanne træder ind i Skoleforum, Nicolas er også en del af det.

536. Hvordan går det med vores skole i disse Corona tider? /(O) / 25 min / GG  (Slut kl. 19.30)

 • Vedr. svømning bliver svømmeundervisningen besværliggjort på grund af svømmehallens regler. Der må kun være 6 under bruseren og 12 i forhallen. Vi har ca. 50 elever, der skal have svømning. Pt. er svøm-meundervisningen sat på pause. Der vil snarest bliver afholdt et møde med svømmelærerne. Der vil ledel-sen sammen med svømmelærerne forsøge at finde en ordning, så alle elever bliver tilbudt svømmeunder-visning i et eller andet omfang i løbet af skoleåret. 
 • Vedr. idræt så kommer der tydelige retningslinjer fra distriktsskoleledergruppen snarest.  
 • Skolen er ved at vænne sig til den nye virkelighed. Det er ikke ledelsens opfattelse, at tingene er helt så normaliserede, som man kan få indtrykket af fra medier og andet. Der er mange små hensyn og udfordrin-ger, som vi hele tiden er ved at vænne os til og indarbejde i vores hverdag. 
 • Det har også haft betydning for skolens mulighed for at afvikle lejerskoler. Lejerskolerne bliver skubbet til foråret. 

537. Styrelsesvedtægten skal ændres/(O), (D) / 15 min/ GG (Slut kl. 19.45)

 • GG redegør for det politiske arbejde med styrelsesvedtægten. 
 • Bestyrelsen diskuterede hvad ændringerne i styrelsesvedtægten kommer til at betyde for skolen.
 • Bestyrelsen er bekymret ved ændringerne. 

538. Meddelelser /(O)/5 min/ alle (Slut kl. 19.50)

 • Ingen meddelsler (som ikke allerede har været nævnt)

539. Punkter til næste gang /(B) / 5 min/ Alle (Slut kl. 19.55)

 • 8/9 Trafiksituation og høringssvar
 • 19/10 konstituering
 • Årshjul
 • Værdigrundlag

540. Eventuelt /(O)/ 5 min /Alle (Slut kl. 20.00)

Punkter til kommende møder:

Møderne afholdes på ØST

Dag

Dato

Onsdag

12.08.20

Tirsdag

08.09.20

Mandag

19.10.20

Torsdag

19.11.20

Onsdag

16.12.20

Tirsdag

26.01.21

Mandag

22.02.21

Torsdag

18.03.21

Onsdag

21.04.21

Tirsdag

08.06.21

 

Bilag 522:

Tidsplan for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen 
for valgperioden september 2020 – juli 2022

Mandag 8. juni 2020
 • Informeres forældre om det kommende valg. Informationen skal inde-holde:

  • hvornår og hvordan forældre og andre skal henvende sig for optagelse på valglisten

  • tidspunktet for afholdelse af valgmødet til skolebestyrelsen

  • diverse tidsfrister i forhold til kandidatopstilling

  • tidsperiode for en evt. afstemning.

 • Informationen lægges på skolens hjemmeside og Aula.

Tirsdag den 9. juni - fredag den 19. juni 2020
 • Valglisterne forefindes på skolen.

 • Interesserede kan henvende sig på skolen, hvis de ønsker at blive optaget på valglisten eller blot ønsker at sikre sig at de er opført.

 • Indsigelse vedr. valglisten, skal ske ved henvendelse til skolen senest den 19. juni klokken 12.00.

Fredag den 19.juni
 • Valgbestyrelsen behandler indsigelser, hvis der er nogle og giver tilbagemeldinger

Mandag 17. august
 • Indkaldelse til valgmøde udsendes via Aula, senest 1 uge før valgmø-det.

 • Indkaldelsen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Tirsdag den 25. august
 • Valgmøde på skolen.

Tirsdag d. 25.8. kl. 1900 på Øst i kantinen
 • Kun valgberettigede kan deltage i møderne.

 • Valgbestyrelsen giver en orientering om reglerne for valget.

 • Herefter gives der de fremmødte vælgere lejlighed til at holde opstil-lingsmøde.

 • Valgbestyrelsen kan fungere som ordstyrer og deltage i opstillingsmødet, hvis vælgerne ønsker dette. 

Onsdag den 2. september
 • Sidste frist for indlevering af kandidatnavne onsdag den 2. september 2020.

 • Navnene skal afleveres til skolens kontor eller sendes til Gitte Graatang : gitg@balk.dk eller i aula.

Onsdag den 9. september
 • Valgbestyrelsen får underskrift fra alle kandidater, hvis det mangler.

 • Herefter udarbejder valgbestyrelsen den endelige kandidatliste og indkalder kandidaterne til møde.

 • KANDIDATMØDE onsdag 9.9.20. på ØST i kantinen kl. 1700

Onsdag den 9. september
 • Kandidatmøde, hvor det afklares, om der på baggrund af de indkomne kandidatnavne kan aftales fredsvalg, eller om der skal afholdes valg.  

 •  Hvis der er aftalt fredsvalg, sørger valgbestyrelsen for

  • at alle stemmeberettigede orienteres om, at der ikke bliver afstemning

  • at de valgte repræsentanter og stedfortrædere får besked om resultatet

  • offentliggørelse på skolens hjemmeside og Aula

 • Hvis der skal være valg, sørger valgbestyrelsen for

  • at der orienteres på skolens hjemmeside og Aula

 

Onsdag 23. september
 • Afstemning foregår elektronisk. Valget skal være afsluttet senest ons-dag d. 23. september kl. 1200.

 • Valgbestyrelsen foretager stemmeoptælling efter afstemningens af-slutning.

Fredag 25. september
 • Skolen offentliggør valgresultatet og giver besked til Center for Skoler, Institutioner og Kultur senest den 25. september.

 • Den nye bestyrelsen tiltræder.

 • Konstituerende møde afholdes på førstkommende ordinære skolebe-styrelses møde

Valgbestyrelsen ser således ud:
 • skolens leder (formand for valgbestyrelsen) Gitte Graatang

 • Skb formand

 • kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelse Sussie Wandel

8. september 2020

Skolebestyrelsesmøde nr. 2
2020-21

tirsdag d. 08.09.20 kl. 18.00- 20.30   

Videomøde

Forældrerepræsentanter: Nicolas Olsen (NO), Sanne Maaløe- Andersen (SM), Thomas Szathmari (TS)
Elevrådsrepræsentanter: Maya Cecilie Buch Sørensen (MS), Malvina Raid Yosuf (MY) 
Medarbejderrepræsentanter: Lærer/TR Allan Rasmussen (AR), Lærer/TR Jonas M. Holager (JM), Pædagog Ma-ria R. Jørgensen (MJ) 
Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder/souschef Brian Heim (BH)

Fraværende: Maria Jørgensen (MJ), (MS), (MY)
Referent: Brian Heim
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B)

541. Referat fra sidste møde/ 3 min.   (Slut kl. 18.03)

 • Intet at bemærke

542. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min. (Slut kl. 18.05)

 • Intet at bemærke

543.Skolebestyrelses valg / (O), (D), / 10 min/ GG (Slut kl. 18.15)

GG har skrevet ud til forældrene ved skolen efter interesserede kandidater. Dette har resulteret i, at yderligere 5 for-ældre stiller deres kandidatur til rådighed for vores skolebestyrelse. I skrivende stund har vi en kandidatliste på 8. Vi har tre medlemmer og en suppleant i forvejen. kandidatmødet er 9.9. kl.17 i kantinen på Øst.

 • 10 forældre har meldt deres kandidatur til suppleringsvalget. 6 skal i SKB og 4 skal ønske at være suppleanter. Hvis kandidaterne ikke kan blive enige om fordelingen, udskrives valg, hvori alle skolens forældre kan stemme elektronisk.

 • SM kører aftenen

544.  Ny pædagogisk leder MØ er fundet. / (O)/ 10 min / GG (Slut kl. 18.25)

 • Flemming Hansen, 53 år er ansat og begynder 14.9.20. FH kommer fra en tilsvarende stilling igennem 10 år på Frede-riksberg. GG præsenterer FH for forældrene i besked.

545. Trafiksituationen ved Skovvejen/Vest / (O), (D) / 20 min / SM +GG (Slut kl. 18.45)

SKB har skrevet bemærkninger til Ballerup kommunes budget – med ønske om at tilgodese vejsituationen ved Vest.
SKB ønsker en sikker overgang over Skovvejen for alle elever.

 • bemærkninger omkring ønsket økonomi er fremsendt i forbindelse med høringssvar til kommunens budget.

546 -548. /Styrelsesvedtægtens ændringer i høring /(D), (B) / 90 min / GG (Slut kl. 20.15)

546: Styrelsesvedtægten for skoler (Beskrivelse af Distriktsskolelederen muligheder ifht fordeling af lederressourcer)
547: Bilag 5 (Ressourcefordeling til skolerne)
548: 7a og 7 b (skoleindskrivning og matrikelfordeling)
Skolebestyrelsens skal udfærdige høringssvar på alle tre bilag.

Distriktsskoleleder GG har:
Intet at bemærke til 546. Ændringen giver god mening i hverdagen.
546 vil muligvis få konsekvenser for Skovvejens Skole. Hvis mange distriktsbørn vælger Skovvejens Skole, vil ganske få søskendebørn uden for distriktet få plads. Det vil formodentlig også betyde, at mange elever skal ”flyttes” fra Øst til Vest – grundet kravet om to klasser pr. matrikel.
547 vil ikke være muligt at leve op til – men formodentlig stor forældreutilfredshed som konsekvens. Søskendegaranti på matriklerne kombineret med en forventning om, at børnehavegrupperinger består, vil skævvride Øst og Vest antalsmæssigt.

 • GG gennemgik de nye tiltag i styrelsesvedtægterne, og hvad det har af konsekvenser for skolen. 

 • Vedr. økonomi så gennemgik GG de ændringer, der er i vedtægterne. GG understreger, at det ikke er nemt stof, hvis man ikke er inde i tænkningen. Det nye system betyder, at Skovvejens skole – formentlig – kun vil kunne have fire klasser på hver årgang. (Fordelt med to spor på hver matrikel). Ændringerne vil bl.a. have konsekvenser for søskendekriteriet. Vi kan ende i situationer, hvor søskende, som ikke bor i skoledistriktet, ikke kan få lov til at gå sammen på skolen. Bestyrelsen udtrykker bekymring for, at skolen krymper som resultat af ændringerne. 

 • Styrelsesvedtægterne blev diskuteret indgående. 

 • Det blev diskuteret, om skolen generelt bliver søgt mindre, eller om det er et resultat af faldende børnetal

 • Bestyrelsen har ikke kommentarer til økonomien. 

 • GG gennemgik reglerne for fordeling af elever ved skolestart.

 • GG redegjorde for hvilke principper, bestyrelsen skal lave, som GG kan styrer efter.

 • Flere i bestyrelsen foreslog at søskendegarantien for børn, der ikke bor i skolens skoledistrikt, bør blive udfaset og ikke ophævet fra det ene øjeblik til det andet. Flere forældre har allerede valgt skolen under forudsætning af at kunne melde andre og kommende børn ind. 

 • Derefter blev det diskuteret, hvordan man kan gøre Vest endnu mere attraktive. Forskellene mellem Øst og Vest er blevet udjævnet rigtig meget, og niveauerne nærmer sig hinanden. Bestyrelsen er optaget af at forældrene ikke tvinges til at gå på vest, men at vi bliver bedre til at ”sælge” skolen.

 • Der kom forslag til at sælge skolen på

 1. Vest er et mindre miljø, og det kan være en kvalitet

 2. Vest har fantastiske udearealer, og det skal også fremhæves mere.

 • GG understregede, at Skovvejens Skole er EN skole, og at vi ikke kan lave to skoler, der indbyrdes kon-kurrer mod hinanden. 

 • Bestyrelsen fortsatte med at diskuterer emnet. Man var særlig optaget af hvad ordene ”pædagogisk vur-ding” nøjagtigt betyder. Hvem foretager vurderingen? Ledelsen, en pædagog, bestyrelsen, lærerne, osv.  

 • Spørgsmål til 7B, vedr skoleskift

 

549. Den nye skolebestyrelse /(D)/25 min/ alle (Slut kl. 20.40)

Hvordan tager vi bedst imod 6 nye medlemmer af skolebestyrelsen? Tiltag? Tanker? Ideer?

 • GG planlægger at lave en lille ”velkomstpakke” til de nye bestyrelsesmedlemmer for at få dem godt i gang. Bestyrelsesformanden SM opfordrer til en opstartssnak med de nye medlemmer for at få en forventnings-afstemning og for at komme godt i gang.

 • Bestyrelsen diskuterede yderligere forskellige muligheder for at komme godt i gang med bestyrelsen. 

 • Bestyrelsen blev enig om at værdigrundlaget skal omkring lærerne, så lærerne kan komme med kommen-tarer mv. til det udkast, som bestyrelsen har lavet. Bestyrelsen er ikke bundet af lærernes kommentarer, da det ligger i bestyrelsens kompetence at lave værdigrundlaget.

550. Meddelelser /(O)/5 min/ alle (Slut kl. 20.45)

 • Bestyrelsen talte om ansættelsen af BFO leder. SM og TS skulle have datoerne for samtale i kalenderen. 

551. Punkter til næste gang /(B) / 5 min/ Alle (Slut kl. 20.50)

 • Kort opfølgning på trafiksituationen ved Vest

 • Velkomstaften for de nye medlemmer af skolens bestyrelse. SM og GG laver program for aftrenen.

552. Eventuelt /(O)/ 10 min /Alle (Slut kl. 21.00)

 • TS er bekymret for at eleverne ”vælger rundt” i klubben Lundegården. 
   

 • Derudover blev der koordineret omkring valg af nye bestyrelsesmedlemmerne.

Punkter til kommende møder:

 • 19.10.20  konstituering
 • Årshjul
 • Værdigrundlag
Møderne afholdes på ØST og Vest – evt video, hvis Corona fortsætter/forværres

Dag

Dato

Onsdag

12.08.20

Tirsdag

08.09.20

Mandag

19.10.20

Torsdag

19.11.20

Onsdag

16.12.20

Tirsdag

26.01.21

Mandag

22.02.21

Torsdag

18.03.21

Onsdag

21.04.21

Tirsdag

08.06.21

 

Bilag 546:

Ændringsforslag tilføjet med rødt
VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF BALLERUP KOMMUNES SKOLER
Denne vedtægt er fastsat i henhold til Kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr.
823 af 15/08/2019.
Vedtægten er godkendt af Kommunalbestyrelsen efter høring i skolebestyrelserne
og faglige organisationer. Vedtægten indeholder bestemmelser om beføjelser for
skolebestyrelsen, skoleledelse, medarbejder- og elevinddragelse samt bilag om
skolestruktur mv.
 

Skoleledelse
§1

Den samlede ledelse af skoler og BFO varetages af centerchefen i Center for Skoler,
Institutioner og Kultur.
I hvert skoledistrikt er der en overordnet distriktsskoleleder. Herudover er der en
pædagogisk leder for hver afdeling (indskoling, mellemtrin, udskoling og evt. specialtilbud)
samt én administrativ leder, én BFO-leder samt 2-5 pædagogiske ledere
på BFO pr. distriktsskole. Alle disse refererer til distriktsskolelederen.
Herudover er der en pædagogisk leder for hver afdeling(indskoling, mellemtrin, udskoling
og evt. specialtilbud), en administrativ leder og en BFO-leder. Alle refereret
til distriktsskolelederen. Skolens ledelse består desuden af et antal pædagogiske ledere
i BFO, som referer til BFO-lederen.

Distriktsskolelederen har kompetencen til at fordele ledelsesressourcen (pædagogiske
ledere – i undervisningsdelen), jf. bilag 5, uafhængig af afdelingsstrukturen.
Distriktsskolelederen er ansvarlig for, at skolen ledes i overensstemmelse med gældende
bestemmelser og rammer, som fastsat af Kommunalbestyrelsen i henhold til
§ 45 i Lov om Folkeskolen.
Distriktsskolelederne indgår i et forpligtende samarbejde om skolevæsenet som
helhed.

Skolebestyrelsen
Fastsættes i henhold til § 42 i Lov om Folkeskolen, samt vejledning som fremgår af
bilag til denne vedtægt.
§2
På skoler på flere matrikler, vælges en bestyrelse bestående af 9 forældrerepræsentanter,
3 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere
(medarbejderrepræsentanter) og 3 elevrepræsentanter. Der vælges mindst
2 forældrerepræsentanter for hver matrikel.
På skoler, der kun består af én matrikel, vælges en bestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter,
2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.
Stk. 2
Ved skoler med specialtilbud skal mindst en af forældrerepræsentanterne repræsentere
specialtilbuddets/tilbuddenes forældre.
Stk. 3
Forældrerepræsentanter vælges i udgangspunktet for fire år. Ordinære valg til
skolebestyrelserne finder sted i året efter kommunalvalg.
Inden valget kan den enkelte skolebestyrelse beslutte, at valgperioden ikke skal
være fire år, men i stedet skal være to år for alle skolebestyrelsesmedlemmer i den
kommende periode. Det skal fremgå af den information, som alle forældre på skolen
modtager om valget. Der skal herefter afholdes valg igen efter to år.
Opretholdes 4-årige valgperioder kan skolebestyrelsen vælge, at der skal afholdes
forskudte valg. Dvs. at 5 hhv. 4 repræsentanter vælges ved det ordinære valg og 4
hhv. 3 repræsentanter ved det forskudte valg to år efter.
De valgte forældrerepræsentanter tiltræder ved starten af førstkommende skoleår.
Stk. 4
Skolebestyrelsen har mulighed for at udpege 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv,
lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.
Stk. 5
Skolebestyrelsen har mulighed for at anmode Kommunalbestyrelsen om at udpege
1 medlem blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til at deltage i skolebestyrelsens
møder uden stemmeret.
Stk. 6
Medarbejderrepræsentanter og stedfortrædere vælges for 1 år ad gangen blandt alle
medarbejdere på skolen
På skoler med flere matrikler skal der vælges mindst én medarbejderrepræsentant
og én stedfortræder fra hver matrikel.
Stk. 7
Elevrepræsentanter vælges for 1 år af og blandt eleverne på skolen. På skoler med
flere afdelinger skal der vælges mindst én elevrepræsentant fra hver afdeling.
Stk. 8
Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 9
Bestyrelsens øvrige sammensætning, opgaver m.v. fremgår af bilag til denne
vedtægt.

Skolebestyrelsens beføjelser
§3

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer, der er fastsat
i § 44 i lov om folkeskolen og af Kommunalbestyrelsen.
Side 3
Kommunalbestyrelsen delegerer rammer til skolebestyrelsen efter indstilling fra
Børne- og Skoleudvalget.
 

Fælles rådgivende organer
§4

Oversigt over fælles rådgivende organer for kommunens skoler fremgår af bilag til
denne vedtægt.
 

Ikrafttrædelsesbestemmelser
§5

Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. august 2020, og erstatter vedtægt af
1. august 2019.
Stk. 2
Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra
skolebestyrelserne.
__________________________ ________________________
Jesper Würtzen Eik Møller
Borgmester Kommunaldirektør
Godkendt af Kommunalbestyrelsen den

Bilag 547:

Bilag 5
1

Udmelding af ressourcer m.v.

Skoler - ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodellen til skolerne skal sikre, at skolerne har den nødvendige økonomi til
at varetage de opgaver, som dels fastsættes i folkeskoleloven, dels de opgaver som er fastsat
af Kommunalbestyrelsen.
Budgettet fastsættes inden for følgende overordnede rammer:
1. Ledelse og administration:
a. Ledelse i det enkelte skoledistrikt (én distriktsleder)
b. Pædagogisk ledelse, hvor der for hver matrikel er én pædagogiske leder til hhv. indskoling,
mellemtrin og udskoling, samt evt. i forbindelse med specialafdelinger på
skolerne.
c. Administration: én administrativ leder pr. distrikt og én skolesekretær pr. matrikel.
2. Undervisning og skoledrift:
a. Budget til undervisning. Såvel fagopdelt som understøttende undervisning varetaget
af lærere og pædagoger, fastsættes på baggrund af antallet af klasser i de enkelte
skoledistrikter.
KlassedannelsenØkonomitildeling ii forbindelse med 0. klasse
Det er distriktsskolelederne, der under ledelse af centerchefen for Skoler, Institutioner
og Kultur, beslutter antallet af kommende 0. klasser, herunder hvor mange 0.
klasser, der maksimalt kan oprettes i det enkelte distrikt. Distriktsskolelederen kan
beslutte at oprette færre 0. klasser end det maksimale antal 0. klasser, såfremt det
vurderes at være fagligt og socialt bæredygtigt.

Antallet af 0. klasser låses fast senest den 1. marts hvert år, dog således, at lovgivningens
bestemmelser om en maksimal klassestørrelse på 28 elever altid overholdes,
også ved tilflytning af elever mellem 1. marts og skolestart.
Beslutningen om fordelingen af 0. klasser må dog ikke være udgiftsdrivende for
kommunen. Det betyder, at der ikke kan oprettes flere 0. klasser samlet set i kommunen
end det antal, der dannes med udgangspunkt i en distriktsvis klassefordeling
med en klassedelingskoefficient på 25 elever pr. klasse (maksimale antal 0. klasser)
på baggrund af den faktiske skoleindskrivning i kalenderårets sidste 5 måneder (august-
december).
Økonomitildeling i 0. klasse
Økonomitildelingen i 0. klasse sker efter Det er beslutningen om det maksimale antal
klasser pr. distriktsskole, der er udløsende for økonomi til distriktsskolerne i 0. klasse.
For 0. klasse tildeles der økonomi efter det beregnede antal klasser baseret på
elevtallet den 1. marts efter fastlåsningen af antallet af 0. klasser. Disse beregnes
på baggrund af antallet af elever, der er indskrevet på distriktsskolen, divideret med
25 elever.
Distriktsskolelederen kan beslutte at oprette færre 0. klasser end det maksimale antal
0. klasser, såfremt det vurderes at være fagligt og socialt bæredygtigt.

Bilag 5
2

Økonomitildeling i forbindelse med 1.-6. klasse
For 1.-6. klasse tildeles økonomi efter det beregnede antal klasser i kommunen baseret
på elevtallet den 5. september hvert år. Disse beregnes på baggrund af antallet
af elever, der er indskrevet på distriktsskolernes matrikler, divideret med 25 elever.
For 1.-6. klasse tildeles økonomi med udgangspunkt i en matrikelvis klassefordeling.
Distriktsskolelederen beslutter det faktiske antal klasser ud fra en samlet vurdering
af faglig, social og økonomisk bæredygtighed.
Økonomitildeling i forbindelse med 7.-9. klasse
Fra 7.-9. klasse tildeles økonomi på baggrund af en klassedelingskoefficient på 28
elever pr. klasse og tildelingen tager udgangspunkt i distriktsvis klassefordeling, jf.
også ”Øvrige bestemmelser, punkt d". Distriktsskolelederen beslutter det faktiske
antal klasser ud fra en samlet vurdering af faglig, social og økonomisk bæredygtighed.
b. Generelle forhold vedrørende økonomitildelingen i 0.-9. klasse
Der foretages løbende demografiregulering i forhold til antallet af klasser og elever.
Skulle der i enkeltstående tilfælde være klasser, som opretholdes på baggrund af
kravet om 2 spor på hver matrikel i distriktsskolen, jf. ”Øvrige bestemmelser, punkt
b”, gives der økonomisk kompensation herfor i form af en ekstra klassetildeling.
Klassedelingskoefficienten på 25 indfases trinvis, således at koefficienten vil være
gældende for de kommende 0. klasser, som starter i skoleåret 2018/19 og herefter
indfases løbende for de kommende 0. klasser i årene herefter.
I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned året før budgetåret beslutter
budgetparterne hvilken økonomi, der forventes i forhold til kommende klasser. Dette
foretages på baggrund af den årlige skoleprognose og den besluttede klassedelingskoefficient.
Det er skolebestyrelserne, der fastsætter principper for klassedannelsen i 0.-9. klasse,
jf. også bilag 7A og 7B.
Foretages ændringer i antallet af klasser fra 1. – 9. klasse reguleres økonomien herfor
i det kommende års budget.
3. Decentral pulje:
a. Der fordeles en afsat pulje til skolerne med henblik på at etablere inkluderende læringsmiljøer,
herunder eksempelvis undervisningsdifferentiering, holddannelse, tolærer-
ordning m.v. Puljemidlerne fordeles distriktsvis på baggrund af elevtal (50
pct.) og på baggrund af VIVE´s indeks for specialiseret undervisning (50 pct.):
b. Inklusionsmidler lægges ud på skolerne. Henvisning og visitation m.v. foretages af
skoleledelsen. Økonomi til specialundervisning fordeles mellem skolerne på baggrund
af omkostningsniveauet i 2018 med 50 pct. baseret på skolernes elevtal og
50 pct. baseret på VIVE´s indeks for specialundervisning. Omkostningsniveauet reguleres
løbende.
c. Specialundervisning i gruppeordninger og specialskoler tildeles særskilt efter ansøgning
og afgørelse i visitationsudvalget, jf. BEK. nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens
specialundervisning og socialpædagogisk bistand.
4. Midler til betaling for specialundervisning (gruppeordninger og specialskole)

Bilag 5
3

Fra skoleåret 2019/20 indføres en gradvis indfasning af en enhedstakst, som skolerne
betaler når en elev visiteres til gruppeordning, specialskole eller dagbehandling. Enhedstaksten
fastsættes til 200.000 kr. pr. elev pr. år. Taksten omfatter alene ny-visiterede
elever fra skoleåret 2019/20. Taksten pristalsreguleres årligt.
Enhedstaksten omfatter alene elever, som har været indskrevet på skolerne og enhedstaksten
påhviler den henvisende skole med mindre særlige forhold gør sig gældende.
5. Særtildelinger:
Fordeles distriktsvis i forhold til de konkrete opgaver:
a. Særskilt økonomi til modtageklasser.
b. Særskilt økonomi til idrætsklasser.
c. Særskilt økonomi til obligatoriske svømmetimer m.v.
d. Særskilt økonomi til varetagelse af dansk som andet sprog fordeles i forhold til det
distriktsvise behov.
6. Specialklasserækker og gruppeordninger:
a. Der tildeles særskilt økonomi til gruppeordninger og specialklasser.
7. Øvrig drift:
a. Beløbet til øvrig drift fastsættes budgetmæssigt, når de beregnede udgifter til
pkt. 1-5 er fordelt. Øvrig drift fordeles pr. elev til dækning af al øvrig drift. Det
er bl.a. IT, undervisningsmidler, licenser, ture m.v.
Ejendomsdrift m.v. udmøntes via en særlig ramme fra Center for Ejendomme.
Øvrige bestemmelser vedr. skoler:
a. Skolebestyrelsen fastsætter principper for klassedannelsen inden for rammerne
fastsat af Kommunalbestyrelsen.
b. Der skal være minimum to spor på hver matrikel i distriktsskolen. Dog er der en
overgangsbestemmelse, hvor skoler, der ved vedtagelsen af denne styrelsesvedtægt,
på en eller flere årgange, kun havde et spor på en matrikel, undtages for
bestemmelsen om to spor pr. matrikel på de pågældende årgange, indtil der igen er
grundlag for to spor. Der kan i helt særlige tilfælde ansøges om dispensation for
minimum to spor. Ansøgning om dispensation skal forelægges Børne- og Skoleudvalget.
c. Der kan ikke foretages klassesammenlægninger på tværs af matrikler i det enkelte
skoledistrikt fra 0. klassetrin til og med 6. klassetrin. Eventuelle klassesammenlægninger
på tværs af matrikler i 0.-6. klassetrin af faglige og/eller pædagogiske årsager
kan ekstraordinært foretages efter godkendelse af Børne- og Skoleudvalget.
d. Der kan foretages klassesammenlægninger på tværs af det enkelte skoledistrikt fra
7. til 9. klassetrin.
Ballerup Fritidsordning (BFO)
Ressourcetildelingsmodellen til BFO skal sikre, at BFOerne har den nødvendige økonomi til at
varetage de opgaver, som dels fastsættes i folkeskoleloven, dels de opgaver som er fastsat af
Kommunalbestyrelsen.
Lovgivningen har fastsat, at BFO’erne skal have et særskilt budget og regnskab. I Ballerup
Kommune er det aftalt, at BFO’erne er en afdeling under skolen, og at BFO lederen er en del af

Bilag 5
4

skolens ledelse. Hvert skoledistrikt har en BFO. Det er distriktsskolelederen, der har det overordnede
økonomiske ansvar for BFO.
Ressourcetildelingsmodellen tildeler som udgangspunkt midler i forhold til det enkelte BFOmedlem,
jf. dog nedenstående.
Budgettet fastsættes inden for følgende overordnede rammer:
1. Ledelse:
Omfatter BFO-ledere samt ledere i de enkelte BFO-afdelinger.
2. Personale:
a. Budget til personale i BFO.
b. Midler til pædagoger i undervisning (PIIS), jf. punkt 5 nedenfor.
3. Særtildelinger:
a. Omfatter en særlig tildeling til Ballerup Kommunes tilbud til børn med hørehandicap.
Tilbuddet er takstfinansieret.
b. Omfatter særlige tildelinger til de BFO-distrikter, hvor Ballerup Kommunes gruppeordninger
er beliggende. Tildelingen foretages i forhold til det enkelte medlem. Tildelingen
pr. medlem er tre gange større end almen tildeling pr. medlem. Antallet af
medlemmer trækkes pr. 5. september året før budgetåret.
4. Ressourcepædagoger:
a. Der fordeles et beløb til ressourcepædagoger i de enkelte distrikter. Midler til ressourcepædagoger
fordeles således, at 50 pct. fordeles i forhold til antallet af medlemmer
og 50 pct. fordeles på baggrund af følgende socioøkonomiske faktorer
blandt distriktets medlemmer:
• Barn af enlige forældre
• Herkomst
• Uddannelsesniveau for familien
• Arbejdsmarkedstilknytning for familien
• Indkomstniveau for familien
• Indkomsterstattende ydelser.
Opgørelsen af socioøkonomiske faktorer foretages hvert andet år på baggrund af
tal fra Danmarks Statistik. Næste gang i 2021.
5. Midler til pædagoger som indgår i undervisningen (PIIS):
Budget til midler som indgår i undervisningen (PIIS), hvor der tildeles timer på baggrund
af antallet af 0. – 3. klasser.
6. Øvrig drift:
a. Når udgifterne til pkt. 1-4 er afholdt fordeles midler pr. medlem til dækning af al
øvrig drift. Det er bl.a. IT, legeredskaber, ture m.v.
Ejendomsdrift m.v. udmøntes via en særlig ramme fra Center for Ejendomme.

Bilag 548:

BILAG 2: Forslag til ændringer i bilag 7a og 7b
Som fil – grundet layout. Hvis du har brug for dette bilag, kan du henvende dig på skolens kontor.

 

29. oktober 2020

Skolebestyrelsesmøde nr. 3                                       
2020-21

mandag d. 19.10.20 kl. 18.00- 20.30   

Velkomstpakke (samling af dokumenter + en lille bog) kan hentes på konto-ret på ØST fra mandag 19.10. og frem. Behøves ikke til mødet

Videomøde

Forældrerepræsentanter: Formand Sanne Maaløe- Andersen (SM), Anna Ildiko Balla Bertelsen (AB), Eva Benned-sen (EB), Julie Bjerg Hynne (JH), Kasper Ruohonen Skov (KS), Kathrine Bjerring Ho (KH), Nicolas Olsen (NO), Peter Martin Mikkolinius-Jakobsen (PM), Thomas Szathmari (TS)

Elevrådsrepræsentanter: Maya Cecilie Buch Sørensen (MS), Malvina Raid Yosuf (MY) 
Medarbejderrepræsentanter: Lærer/TR Allan Rasmussen (AR), Lærer/TR Jonas M. Holager (JM), Pædagog Ma-ria R. Jørgensen (MJ) 

Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder/souschef Brian Heim (BH)

Fraværende: 
Referent: Brian Heim
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B) 

553. Referat fra sidste møde/ 3 min.   (Slut kl. 18.03)

 • Intet at bemærke

554. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min. (Slut kl. 18.05)

 • Intet at bemærke

555. Velkommen til de nye medlemmer af skolebestyrelsen (O), / 10 min/ GG (Slut kl. 18.15)

 • Der blev sagt velkommen.

556.  Ny BFO-leder fundet/ (O)/ 10 min / GG (Slut kl. 18.25)

 • GG fortalte lidt om den nye leder. Det ser meget lovende ud. GG fortalte også, at vi for nyligt har ansat Flemming Hansen., som pædagogisk leder af mellemtrin Øst. Det går rigtigt godt. Om lidt er ledelsen fuldtallig, og det er vi rigtig glade for

557. Høringssvar vedr. styrelsesvedtægten fremsendt / (B) / 5 min / GG (Slut kl. 18.30) 

Skolebestyrelsens høringssvar skal formelt vedtages af SKB på et SKB-møde– også selv om det har været rundsendt.
Bilag nedenfor.

 • SM orienterede om situationen og høringssvaret. 
 • GG supplerede. Vi holder et ekstraordinært møde jf. punkt 558.
 • Der var forskellige kommentarer fra bestyrelsen. 
 • Det blev bl.a. diskuteret, hvordan der kommer en lysregulering ved VEST matriklen. Der er utilfredshed med, at det er lysregulering. der umiddelbart er blevet løsningen og ikke en tunnel. 
 • Høringssvaret er godkendt af bestyrelsen. 

558. Ekstraordinært SKB-møde mandag 2.11.20. kl 18-21 /(B) / 10 min / GG (Slut kl. 18.40)

Ændringer til styrelsesvedtægten besluttes formodentlig i uge 44, hvorefter det må forventes, at skolebestyrelsen skal udfærdige principper for fordeling mellem matriklerne ved skoleindskrivning til 0. årgang herunder principper for fordeling af de elever, som ikke får deres ønsker opfyldt. 
Dette arbejde skal være færdig inden indskrivningsmøderne, således at forældrene kan informeres omkring kommende indskrivningsproces.
Skal SKB å dette, er vi nødt til at mødes ekstraordinært med dette ene punkt. Dato foreslået.

 • GG orienterer om, at datoen ikke duer alligevel, da der er flere, som vi ved allerede nu ikke kan den dag. Ny dato d. 9.11.20
 • Gitte redegjorte kort for situationen og udfordringerne med de nye vedtægter. 

559. Vores nye skolebestyrelse – en aften, hvor vi lægger fra kaj sammen  /(O), (D) / 120min / GG (Slut kl. 20.40)

Præsentation bordet rundt samt din ”mærkesag”  / alle

”Materialepakke” udleveres, og GG knytter bemærkninger til dokumenterne /GG

Tavshedspligt, fælles svar, punkter på dagsordenen, forældrehenvendelser /GG +SM

Forventningsafstemning /SM

Konstituering og opgavefordeling /SM 

 • SM kvalificerede punktet. 
 • Bestyrelsen tog en runde, hvor hver medlem præsenterede sig selv, interesser og lidt om hvad de brænder for og har som mærkesager. 
 • Efter at alle havde præsenteret sig selv, inkl. GG, så gennemgik GG en håndbog, som er blevet lavet til den nye bestyrelse. 
 • SM fortalte, at hun gerne vil fortsætte som bestyrelsesformand, men understregede at det skulle diskuteres og op til valg. Hun fortalte også, at der mangler en næstformand.
 • GG og SM fortalte i samarbejde om de forskellige roller og ansvar, der er i bestyrelses-arbejdet. Bl.a. om formandsposten og næstformandsposten. KS meldte sig som næst-formand. 
 • Bestyrelsen nedsætter underudvalg.
 • Synlighedsgruppe = Eva Bennedsen, Peter Mikkolinius-Jakobsen, Kasper Skov, Kathrine Bjerrring Ho
 • Trafikgruppe = Thomas Szathmari, Anna Bertelsen, Nicolas Olsen, Julie Bjerg Hynne
 • Bestyrelsen diskuterede hvilke arbejdsgrupper, der er brug for. 
 • Bestyrelsen diskuterede oplevede forskelle mellem Øst og Vest. 
 • Bestyrelsen diskuterede forskellen på Øst og Vest, og udviklingen i opfattelsen af de to matrikler. Der var en del samtale om forskellen på Øst og Vest og de erfaringer, som  er repræsenteret i bestyrelsen. 
 • Bestyrelsen drøftede, hvem der skal være med i Skole Forum. SM er selvskrevet som formand, derud over så fortsætter NO. 
 • SM nævnte, at det kunne være en god ide at revidere skolebestyrelsens aktuelle års-hjul, bl.a. for arbejdet i grupperne 
 • GG understregede, at møderne i skolebestyrelsen er tavshedsbelagte. Man må dog gerne citerer sig selv. 

560. Meddelelser /(O)/5 min/ alle (Slut kl. 20.45)

GG orientere om 2.M ”sagen”. En gruppe forældre fra 2. M har været utilfredse i et stykke tid. Det er ikke blevet taget op med GG tidligere. Forældrene i gruppen har sendt en klage over for mange skift til bestyrelsen, forvaltning og politikere. GG rede-gjorde for arbejde med 2.M, og hvordan sagen er blevet håndteret. 

561. Punkter til næste gang /(B) / 5 min/ Alle (Slut kl. 20.50)

 • Ingen kommentarer.

562. Eventuelt /(O)/ 10 min /Alle (Slut kl. 21.00)

Den 9. november til det ekstraordinære møde bliver det med fysisk fremmøde. Dette ændres muligvis efter de nye coronastramninger, da et fysisk møde ikke er nødvendigt.

 • EB udtrykte interesse i at deltage i mødet med forældrene i 6. klasse. Med henblik på at imøde-komme forældrenes bekymringer om at blive rystet sammen i 7. klasse. 
 • TS udtrykte ønske om at referater og dagsordner lå i AULA.   

Punkter til kommende møder:

 • Årshjul
 • Værdigrundlag
 • Trafiksituationen på Vest
 • Princip for matrikelfordeling for kommende 0.årgang

 

Møderne afholdes på ØST

Dag

Dato

Onsdag

12.08.20

Tirsdag

08.09.20

Mandag

19.10.20 NY SKB

Mandag

09.11.20

Torsdag

26.11.20

Onsdag

16.12.20

Tirsdag

26.01.21

Mandag

22.02.21

Torsdag

18.03.21

Onsdag

21.04.21

 

Bilag 557

Skolebestyrelsen på Skovvejens Skole takker for muligheden for at komme med bemærk-ninger til forslagene til ændringer i styrelsesvedtægten.

Overordnet set ser vi de foreslåede ændringer som udtryk for, at man har et politisk ønske om, at der fremadrettet kun oprettes de klasser på Skovvejens Skole, som kan begrundes i antallet af de børn fra skoledistriktet, der indskrives på skolen. Det på trods af at søgningen til skolen typisk vil lægge op til en klasse mere, end distriktets børn kan berettige til. Vi går ud fra, at baggrunden for dette er et ønske om at fastholde ressourcestærke familier i an-dre skoledistrikter i Ballerup Kommune. Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole har forstå-else for, at en begrænsning i antallet af klasser på Skovvejens Skole kan være en løsning for at undgå, at skolen dræner andre skoledistrikter i Ballerup Kommune for ressource-stærke familier. 

Skolebestyrelsen på Skovvejens Skole mener dog, at der bør indtænkes en overgangsord-ning i forhold til søskendegarantien for de forældre bosat uden for et skoledistrikt, som har valgt skole under de nuværende regler. Skolebestyrelsen mener, at det vil være urimeligt, at disse forældre ikke kan regne med, at mindre søskende kan gå på samme skole, som deres større søskende, når nu reglerne var sådan, da de tog deres valg. Skolebestyrelsen foreslår derfor, at de nye regler, der alene omfatter et søskendehensyn for børn bosat uden for et skoledistrik, kun træder i kraft for søskende til børn, der starter efter reglernes ikræfttrædelse. Disse børns forældre kan i ansøgningsprocessen få besked om, at de ikke kan regne med at få søskende ind på samme skole, da de søger en skole uden for deres eget skoledistrikt. Det er derfor skolebestyrelsens holdning, at forældre til børn, der i dag går på en skole uden for deres eget skoledistrik også fremadrettet bør kunne få plads til søskende på den samme skole, og at sådanne børn skal indgå i beslutningen om antallet af kommende 0. klasser på en skole. 

I forhold til ændringerne i retningslinjerne for fordeling af elever på skolens to matrikler vil skolebestyrelsen gerne kvittere for, at der lægges op til, at der kan tages andre hensyn ud over nærhedsprincippet, når alle forældres ønsker ikke kan opfyldes. Skolebestyrelsen an-ser forældreønsker og nærhedsprincippet som nogle gode udgangspunkter for en fordeling af elever, men det er godt, at der også kan indgå bredere pædagogiske hensyn i fordelin-gen. Skolebestyrelsen bakker også op om, at der er søskendegaranti i forhold til matrikel-fordelingen af børn bosat i skoledistriktet. Endelig bakker skolebestyrelsen op om, at der skal være minimum to spor på hver matrikel, og at børnehaverne inddrages i beslutningen om fordelingen af børn på skolens matrikler.

Skolebestyrelsen vil opfordre til, at der tilføjes en mere udførlig beskrivelse af, hvad en pædagogisk vurdering kan indebære. Hvis dette ikke præciseres nærmere, kan skolebesty-relsen være bekymret for, at det kan blive vanskeligt at begrunde den endelige beslutning i forhold til matrikelfordelingen for forældre til kommende 0. klassebørn. En manglende præ-cisering kan også gøre det sværere for distriktsskolelederen og distriktsdagtilbudslederen at opnå en fælles forståelse for, hvad der bør lægges vægt på i den pædagogiske vurdering.

Skolebestyrelsen vil opfordre til, at man i børnehaverne tager hensyn til de kriterier, der indgår i fordelingen af børn på skolernes matrikler, så dette kan indgå i relationsarbejdet med børnene i børnehaverne. Dette kan bidrage til, at det så vidt muligt undgås, at der er børn, der skal starte på en matrikel uden at kunne følges med en ven fra børnehaven. Hvis dette skal fungere i praksis, er det skolebestyrelsens overbevisning, at det skal være tydeli-gere, hvad der kan indgå i den pædagogiske vurdering i forbindelse med matrikelfordelin-gen.

Skolebestyrelsen på Skovvejens Skole vil i sit kommende arbejde have fokus på, at kom-mende forældre til 0. klassebørn så vidt muligt ønsker begge matrikler i lige høj grad. Det er skolebestyrelsens ambition, at det vil være undtagelsen, at alle forældres ønsker til ma-trikel ikke kan opfyldes. For at opnå det vil skolebestyrelsen have fokus på, at det bliver tydeligere for forældrene, hvad Skovvejens Skole Vest kan tilbyde i forhold til at være en lille skole i naturskønne omgivelser, der giver rig mulighed for at få bevægelse og udeliv inkluderet i undervisningen, og at Vest kan tilbyde et andet fællesskab end en stor matrikel som Øst kan tilbyde. I den forbindelse vurderer skolebestyrelsen, at det er afgørende, at skolevejen til Skovvejens Skole Vest bliver lige så god som skolevejen til Skovvejens Skole Øst, så hensynet til børnenes sikkerhed ikke kommer i vejen for en god balance i forældre-nes valg af matrikel. 
 
På vegne af Skovvejens Skoles skolebestyrelse,
Sanne Maaløe-Andersen, formand for skolebestyrelsen  
 

 

09.november 2020

Skolebestyrelsesmøde nr. 4

2020-21

Mandag d. 09.11.20 kl. 18.00- 20.30
   
Videomøde

Forældrerepræsentanter: Formand Sanne Maaløe- Andersen (SM), Anna Ildiko Balla Bertelsen (AB), Eva Benned-sen (EB), Julie Bjerg Hynne (JH), Kasper Ruohonen Skov (KS), Kathrine Bjerring Ho (KH), Nicolas Olsen (NO), Peter Martin Mikkolinius-Jakobsen (PM), Thomas Szathmari (TS)

Elevrådsrepræsentanter: Maya Cecilie Buch Sørensen (MS), Malvina Raid Yosuf (MY) 
Medarbejderrepræsentanter: Lærer/TR Allan Rasmussen (AR), Lærer/TR Jonas M. Holager (JM), Pædagog Ma-ria R. Jørgensen (MJ) 

Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder/souschef Brian Heim (BH)

Fraværende: SW, Elevrødder
Referent: GG
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B) 

Forældrerepræsentanter: Formand Sanne Maaløe- Andersen (SM), Anna Ildiko Balla Bertelsen (AB), Eva Benned-sen (EB), Julie Bjerg Hynne (JH), Kasper Ruohonen Skov (KS), Kathrine Bjerring Ho (KH), Nicolas Olsen (NO), Peter Martin Mikkolinius-Jakobsen (PM), Thomas Szathmari (TS)

563. Referat fra sidste møde/ 3 min.         

564. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min.

565. Principper for fordeling af nye 0.klasselever på matriklerne – samt principper for fordeling, hvis ikke alle kan få deres ønsker om matrikelvalg opfyldt. kl 18.05-20.30 /(D),(B) / 125 min+ 10 min pause undervejs

 • Ændringer til styrelsesvedtægten er besluttet i uge 44. Skolebestyrelsen skal udfærdige principper for fordeling mellem matriklerne ved skoleindskrivning til 0. årgang herunder principper for forde-ling af de elever, som ikke får deres ønsker opfyldt. Principperne skal være styrbare. Dette arbejde skal være færdig inden indskrivningsmødet 17.11.2020, således at forældrene kan informeres omkring kommende indskrivningsproces.

Hjælpebilag nedenfor

 • Lang og grundig debat. Endte med ikke at skrive noget om fordelingsprincipperne men bruge principperne ”baglæns” .GG sammenskriver princippet – rundsender dette – og det godkendes endeligt på kommende møde d. 26.11.

566. Meddelelser /(O)/5 min/ alle (Slut kl. 20.35)

 • Intet grundet det fremskredet tidspunkt

567. Punkter til næste gang /(B) / 5 min/ Alle (Slut kl. 20.40)

 • Bestyrelsens synlighed, Infomødet 17.11. , Trafiksituationen, Corona ( meddelselser)

568. Eventuelt /(O)/ 10 min /Alle (Slut kl. 20.50)

 • Intet – tiden var fremskredet til 21.45

Punkter til kommende møder:

 • Årshjul
 • Værdigrundlag
 • Trafiksituationen på Vest
 • Princip for matrikelfordeling for kommende 0.årgang

 

Dag

Dato

Onsdag

12.08.20

Tirsdag

08.09.20

Mandag

19.10.20

Ny skolebestyrelse

Torsdag

19.11.20

Onsdag

16.12.20

Tirsdag

26.01.21

Mandag

22.02.21

Torsdag

18.03.21

Onsdag

21.04.21

Tirsdag

08.06.21

Søskendebørn udenfor vores skoledistrikt.

Administrationen anbefaler på baggrund af de indkomne høringssvar og behandlingen heraf, at de foreslåede ændringer til styrelsesvedtægten godkendes med en tilføjelse om, at der indføres en overgangsordning for bortfald af søskendegarantien. Overgangsordningen vil betyde, at søskendegarantien fortsat gælder for søskende til de børn, som på nuværende tidspunkt går på en anden skole end distriktsskolen. Overgangsordningen gælder alene indskriv-ning til 0. klasse og kun for børn, hvis ældre søskende går i 0. til 6.klasse på indskrivningstidspunktet. For børn, der indskrives på en anden skole end distriktsskolen efter den 1. november 2020, gælder søskendegarantien ikke.

Hjælpebilag:

Indskrivning til 0. årgang ved Skovvejens Skole – afdeling Øst & afdeling Vest

REGEL 1 (Styrelsesvedtægt)

Mindst to klasser på hver matrikel – børnene fordelt ligeligt

REGEL 2 (Styrelsesvedtægt)

Søskendegaranti– samme matrikel som større søskende (op til 6. årgang)

REGEL 3 (Styrelsesvedtægt og Skolebestyrelsen)

Skole og børnehaver indgår i et samarbejde omkring fordelingen af børne-ne på matriklerne- efter pædagogiske hensyn
Pædagogisk hensyn 1:
Pædagogisk hensyn 2:
Pædagogisk hensyn 3:
Pædagogisk hensyn 4:
Pædagogisk hensyn 5:

 • Hvis ikke alle ovenstående hensyn kan opfyldes
 • Hvis ikke alle kan få deres ønsker opfyldt

Fordelingsprincipper: 

Efter hvilke principper skal distriktsskolelederen vælge de elever, der skal flyttes (fra Øst til Vest)?

1.princip (1.prioritet):
2.princip (2. prioritet):
3.princip (3. prioritet):
4.princip (4. prioritet):
5.princip (5. prioritet):

 

 

 

 

26. november 2020

Skolebestyrelsesmøde nr. 5

2020-21

torsdag d. 26.11.20 kl. 18.00- 20.05
   
Bemærk – virtuelt.

Forældrerepræsentanter: Formand Sanne Maaløe- Andersen (SM), Anna Ildiko Balla Bertelsen (AB), Eva Benned-sen (EB), Julie Bjerg Hynne (JH), Kasper Ruohonen Skov (KS), Kathrine Bjerring Ho (KH), Nicolas Olsen (NO), Peter Martin Mikkolinius-Jakobsen (PM), Thomas Szathmari (TS)

Elevrådsrepræsentanter: Noah Bech (NB), Salli Holst-Reinwald (SH)
Medarbejderrepræsentanter: Lærer/TR Allan Rasmussen (AR), Lærer/TR Jonas M. Holager (JM), Pædagog Maria R. Jørgensen (MJ) 

Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder/souschef Brian Heim (BH)

Fraværende: Allan Rasmussen, Eva Bennedsen, Nicolaj Olsen, Noah Bech, Salli Holst-Reinwald,Sissie Wandel

Referent: Brian Heim
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B) 

569. Referat fra sidste møde/ 3 min.

 • Intet at bemærke 

570. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min. 

 • Intet at bemærke

571. Godkendelse af Principper for fordeling af nye 0.klasselever på matriklerne. 
/ 15 min / (B) / SM. 
Bilag

 • Det var ikke muligt for skolen at bruge ordet deldistrikter. Vi bruger i stedet betegnelsen nærområder.
 • Principperne for fordeling af nye 0. klasser på matriklerne er godkendt af bestyrelsen. 

572. Trafiksituationen ved Vest – er der nyt? / 10 min / (O), (D) 

 • Intet nyt.

573. Infomøde med kommende forældre/ 10 min / (O), (D)  

 • Infomøde gik godt. Gode tilbagemeldinger fra forældrene.
 • Kasper Skov fortalte, at spørgsmålene fra forældrene var fine og lignede de spørgsmål, der normalt er ved indskrivning. Det eneste, der manglede, var, at forældrene ikke kunne se skolen fysisk. GG fortalte, at forældrene altid kan kontakte de pædagogiske ledere og se skolen fysisk. 

574.  Skolebestyrelsens synlighed – oplæg til drøftelse/ 45 min / (O), (D) / EB, PM, KS, KH

 • Arbejdsgruppen fremlagde et oplæg til drøftelse af, hvordan skolebestyrelsen kan blive mere synlig i forældregruppen og øge samarbejdet med forældrene, således at forældrenes stemmer når ind i bestyrelsesrummet.
 • PM fremlagde et oplæg til bestyrelsens arbejde med synlighed. PM gennemgik et fem siders skriv med en række punkter og tiltag. Skrivet vedlægges som bilag. 
 • Man vil bl.a. bruge AULA til at blive mere synlig. Fx lægge link til referater ud på Aula ( referaterne er på skolens hjemmeside).
 • Arbejdsgruppen spørger om, hvorvidt bestyrelsen måske kunne have en hjemmeside eller en del af hjemmesiden, hvor de kunne være synlige. (Skolebestyrelsen har et selvstændigt punkt på hjemmesiden. Det er ikke alle opslag, vi som skole kan/må lægge på hjemmesiden. Alt på hjemmesiden skal kunne læses op – hvorfor billeder skal beskrives – grafer ditto.
 • SKB vil også gerne have en fysisk opslagstavle og fx lave plakater med ansigter og basis info. 
 • Bestyrelsen diskuterede mulighederne på hjemmesiden. 
 • Der var en god dialog. Man aftalte at skrive det på som punkt til næste gang. 

575. Meddelelser / (O) / 10 min / alle 

 • Bestyrelsen drøftede, hvordan skolen bedst kan tiltrække ansøgere til skolen. 
 • GG orienterede om en opsigelse i ledelsen. 

576. Punkter til næste gang / (B) / 10 min / Alle 

 • Bestyrelsen aftalte at fortsætte med at arbejde med synligheden. 

577. Eventuelt / (O) / 10 min / Alle 

 • TS spørger ind til, hvorvidt skolen stadig skal gennemfører nationale tests. GG kunne oplyse, at skolen fortsat bruger nationale tests. TS spurgte ind til, om det var noget be-styrelsen skulle have en mening om. Vi afventer, at der kommer nye tests. 

Punkter til kommende møder:

Årshjul
Værdigrundlag
Trafiksituationen på Vest

Møderne afholdes på ØST/VEST/VIRTUELT

Dag

Dato

Onsdag

12.08.20

Tirsdag

08.09.20

Mandag

19.10.20

Ny skolebestyrelse

Torsdag

19.11.20

Onsdag

16.12.20

Tirsdag

26.01.21

Mandag

22.02.21

Torsdag

18.03.21

Onsdag

21.04.21

Tirsdag

08.06.21

Bilag 571
            Skovvejens Skole
Princip for matrikelfordeling i kommende 0. årgang

Formål med princippet

●    at sikre, at fordelingen så vidt muligt tager hensyn til det enkelte barn, så alle børn får en god og tryg skolestart
●    at sikre så harmoniske og socialt velfungerende klasser som muligt
●    at sikre klassedannelser, der tager hensyn til både klassens og den enkeltes trivsel og funktion
Generelt

Styrelsesvedtægtens retningslinjer, som er følgende, overholdes:

●    Der skal være mindst to klasser på hver matrikel

●    Søskendebørn til elever fra 0.-5. årgang – på indskrivningstidspunktet – er sik-ret en plads på samme matrikel som søskende (hvis forældrene ikke har fravalgt det)

●    Der tages i videst muligt omfang til de pædagogiske principper, som Skolebe-styrelsens har fastsat

Pædagogiske principper fastlagt af skolebestyrelsen

Det tilstræbes, at elever på Skovvejens Skole fordeles på skolens to ma-trikler ud fra disse principper, som er angivet i prioriteret rækkefølge:

1.    Forældreønske til matrikel

2.    At barnet begynder sammen med en fra børnehaven, som barnet har en relation til fra egen stue/gruppe. Børnehaverne vejleder skolens leder omkring børnerelationerne.

3.    Bopælsområde – hvor skoledistriktet opdeles i to nærområder. Disse nærområder skal som udgangspunkt leverer elever til de to afdelinger. Se kort. 

 
Bemærkninger
Hvis pædagogisk princip 1 – dvs. forældreønsker – kan opfyldes for alle børn, er matrikelfordelingen på plads.
Derefter skal børnene deles i 2-3 klasser på hver matrikel. 
Hvis forældrene enten ikke har ønsker til, hvilken matrikel deres barn skal gå på, eller forældrenes ønsker ikke kan opfyldes, foretages fordelingen af børnene med udgangspunkt i princip 2 (relationer) og 3 (bopæl). Denne fordeling foretages af distriktsskolelederen i tæt dialog med børnehusenes distriktsleder.
Selv om man har ønsket en bestemt matrikel til sit barn, kan man IKKE forvente, at ens barn kommer til at gå på denne matrikel. Ønsker til en bestemt matrikel kan kun opfyldes, hvis der er plads til alles ønsker på de to matrikler. Hvis alle forældreønsker IKKE kan opfyldes for alle børn, skal et antal børn uden søskende på matriklen tilbydes plads på den anden ma-trikel end den ønskede.
Distriktsskolelederen beslutter jf. Folkeskoleloven i sådanne tilfælde, hvem der skal flyttes. 
Det vil tilstræbes at ske i henhold til skolebestyrelsens principper, således at der først og fremmest tages hensyn til, at alle børn begynder sammen med mindst én fra børnehaven, som barnet har en relation til (pædagogisk princip 2). Distriktsskolelederen vil i den forbindelse være i tæt dialog med distriktslederen for børnehusene, så dette princip kan efterleves.  De vil i den forbindelse se på samtlige børn uden søskende, der bor i nærområdet til den matrikel, der skal flyttes børn til og ud fra denne gruppe af børn vurdere, hvilke børn eller evt. hele relations grupper af ikke søskende-børn, der skal tilbydes en plads på den anden matrikel end den ønskede.
Skolen vil således tage udgangspunkt i de ikke søskendebørn, som bor i det nærområde, der er tættest på den matrikel, der skal flyttes børn til (pædagogisk princip 3), men da princip 3 vægtes lavere end princip 2, kan skolen muligvis være nødsaget til at bede børn bosat i det andet nærområde om at starte på den matrikel, hvor der skal flyttes børn til.
Hvis det ikke er muligt, at alle børn kan følges med mindst én relation, be-slutter distriktsskolelederen, hvilket barn fra matriklens nærområde, der skal flyttes til matriklen. Dette vil dog kun være aktuelt, hvis ingen børn, heller ikke to fra det andet nærområde (der har en relation og ikke har søskende i 0.-5. klasse på den matrikel de flyttes fra), kan blive flyttet til den matrikel, der mangler børn.
Distriktsskolelederen kan desuden blive nødt til at fravige princip 2 om, at et barn altid skal følges med mindst én relation, hvis der er tale om et barn, der får plads på en matrikel, fordi en ældre søskende går dér. Distriktsskolelederen vil i den forbindelse tilbyde forældrene, at deres barn i stedet kan blive flyttet til den matrikel, som barnets relationer skal gå på. Dette gøres for, at barnet også i disse tilfælde får mulighed for at følges med en relation fra børnehaven, og prioritet 2 således kan tilgodeses. 
Besked om ændringer i forhold til ønsker
Er skolen i den situation, at elever tilbydes plads på en anden matrikel, end deres forældre har ønsket, kontaktes forældrene om dette, inden der meldes ud skriftlig til alle forældre omkring matrikelfordeling.

Principperne evalueres efteråret 2021.

Vedtaget af Skolebestyrelsen
d. 09.11.2020

 
 

16. december 2020

Skolebestyrelsesmøde nr. 6
                                          
2020-21

onsdag d. 16.12.20 kl. 18.00- 21.00

Bemærk – virtuelt.

Forældrerepræsentanter: Formand Sanne Maaløe- Andersen (SM), Anna Ildiko Balla Bertelsen (AB), Eva Benned-sen (EB), Julie Bjerg Hynne (JH), Kasper Ruohonen Skov (KS), Kathrine Bjerring Ho (KH), Nicolas Olsen (NO), Peter Martin Mikkolinius-Jakobsen (PM), Thomas Szathmari (TS)

Elevrådsrepræsentanter: Noah Bech (NB), Salli Holst-Reinwald (SH)

Medarbejderrepræsentanter: Lærer/TR Allan Rasmussen (AR), Lærer/TR Jonas M. Holager (JM), Pædagog Ma-ria R. Jørgensen (MJ) 

Politisk observatør Sussie Wandel (SW), 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder/souschef Brian Heim (BH)

Fraværende: Brian Heim, Kasper Skov, Noah Bech , Salli Holst-Reinwald 

Referent: GG
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B) 

578. Referat fra sidste møde/ 3 min.   

 • Intet at bemærke   

579. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min.

 • 582 udsættes

580. Skolebestyrelsens synlighed – oplæg til drøftelse/ 60 min / (O), (D) / EB, PM, KS, KH 

Bilag nederst
Arbejdsgruppen fremlagde et oplæg til drøftelse af, hvordan skolebestyrelsen kan blive mere synlig i forældregruppen og øge samarbejdet med forældrene, således at forældrenes stemmer når ind i bestyrelsesrummet.
To punkter besluttet – og vi skal drøfte resten af oplæggene.
SKBs nuværende årshjul vedhæftet som bilag.

 • Bemærkninger bordet rundt til udvalgets oplæg.
 • Generel anerkendelse for oplægget, som alle synes, indeholder mange gode ideer,
 • Synlighed – referatet linkes på Aula.
 • Ros for oplægget.
 • Arrangementer skiftevis på Øst/Vest
 • To første forslag vedtaget af SKB
 • Nye tiltag indføres ind i årshjulet
 • Årsmøderne med noget aktivt
 • Medarbejder inddrages
 • Første skoledag morgenmads arrangement på begge matrikler
 • Problemstillingerne omkring hjemmeside og aula – referat på aula som link
 • Cafe også om eftermiddagen?
 • Facebook? Forældrene oprette sådan en gruppe? Administrator? Det forpligter – skal vedligeholdes.
 • Ikke sætter mere i gang ad gangen, end vi kan nå
 • Mange gode forslag
 • Infotavler
 • Bruge kontaktforældrene mere
 • Årsberetningen – hvornår er det bedst?
 • SKB på besøg i forældrene møder – sige hej
 • Kan vi lifestreame fra møder (fx årsberetningen)
 • Hvordan skal vi lave vores årsberetning? Video, webinar?
 • Årsberetning på skrift – lifestream – med debat – derefter kunne ses.
 • Inddrage lokalmiljøet – måske børneloppemarked – og som årlige tilbagevendende tradition
 • Besluttet: referater, synlig på tavler, årsberetningen, komme til forældremøderne – koordineres i foråret. 

581. Ansættelsesudvalgs medlem? SKB skal vælge en repræsentant til ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelse af ny administrativ leder / 15 min/ (B) / GG

Eva Bennedsen deltager

582. Værdigrundlaget / (B) / 30 / GG 

Værdigrundlaget har været drøftet i MED-udvalget, som har mærkninger.
Udsættes

583. Coronanyt / (O), (D) / 20 min / GG 

5.-9. årgang først tilbage 7.1.21  - fjernundervises mandag-onsdag efter juleferien
BFOerne og klubberne lukker ned fra mandag.
35 klasser ved Skovvejens Skole er sendt hjem i anden bølge

584. Meddelelser / (O) / 10 min / alle 

 • Dødsfald – vi har mistet vores faste vikar. Døde pludseligt og uventet. Meget berørte.
   
 • Indskrivninger går rigtig godt – umiddelbart kan alle få deres matrikelønsker opfyldt. GG har fremsendt materiale til Børnehusene, som vender tilbage med forslag til relations-grupper. Skolen giver besked, så snart det er muligt efter den politiske behandling af antallet af klasser i skolevæsenet.

585. Punkter til næste gang 26.01.20 / (B) / 10 min / Alle 

 • Årshjul
 • Synlighed opfølgning
 • Ordensregler/Røgfri skole
 • Trafiksituation ved Vest. Budgettet næste år- Processen starter i foråret. AB skriver til udvalget.

586. Eventuelt / (O) / 10 min / Alle 

Glædelig jul og godt nytår – mange tak for godt samarbejde i år.

Punkter til kommende møder:

 • Værdigrundlag (22.02.21)
 • Årshjul (26.01.21)
 • Trafiksituationen på Vest (26.01.21)
 • Regnskab 2020
 • Budget 2021
 • Kvalitetsrapporten (22.02.21)
 • Røgfri skole og ordensregel (26.01.21)
 • Skolemad -SKB laverne rammerne og elevrådet inddrages derefter.

Møderne afholdes på ØST/VEST/VIRTUELT

Dag

Dato

Onsdag

12.08.20

Tirsdag

08.09.20

Mandag

19.10.20

Ny skolebestyrelse

Torsdag

19.11.20

Onsdag

16.12.20

Tirsdag

26.01.21

Mandag

22.02.21

Værdigrundlag,

Kvalitetsrapport

Torsdag

18.03.21

Onsdag

21.04.21

Tirsdag

08.06.21

 

 

26. januar 2021

Skolebestyrelsesmøde nr. 7
                                           
2020-21

Tirsdag d. 26.01.21 kl. 18.00- 21.00
   
Bemærk – virtuelt.

Forældrerepræsentanter: Formand Sanne Maaløe- Andersen (SM), Anna Ildiko Balla Bertelsen (AB), Eva Bennedsen (EB), Julie Bjerg Hynne (JH), Kasper Ruohonen Skov (KS), Kathrine Bjerring Ho (KH), Nicolas Olsen (NO), Peter Martin Mikkolinius-Jakobsen (PM), Thomas Szathmari (TS)

Elevrådsrepræsentanter: Noah Bech (NB), Salli Holst-Reinwald (SH)
Medarbejderrepræsentanter: Lærer/TR Allan Rasmussen (AR), Lærer/TR Jonas M. Holager (JM), Pædagog Maria R. Jørgensen (MJ) 

Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder/souschef Brian Heim (BH)

Ordstyrer: SA
Fraværende: NB, SH, SW, PM

Referent: Brian Heim
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B) 

587. Referat fra sidste møde/ 3 min.   

 • Intet

588. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min. 

 • Ekstra punkt vedr ferieplan 22-23

589. Skolebestyrelsens synlighed –Skolebestyrelsens årshjul 45 min / (O), (D), (B) / GG+ SA 

Kommende årshjul drøftes med udgangspunkt i det eksisterende
Bilag nederst

Kathrine gennemgik ideerne til synlighed. Se bilag.

 • Bestyrelsen var indstillet på, at tiltagene skal være forældredrevet (primært)
 • Skolebestyrelsen diskuterede, hvornår arbejde skal være færdigt. Herunder hvilke hensyn, der skal tages til døve og blinde i fht at lægge oplæg på hjemmesiden.
 • GG laver et nyt årshjul, hvor der er taget højde for bestyrelsens ideer og ønsker samt opdaterer det eksisterende ifht virkeligheden. 

590. Ansættelse af administrativ leder. / 5 min/ (O) / GG

Der var 25 ansøgere. Dem, som havde erfaring fra skoleverdenen, kom til samtale. Testen mellem 1. og 2. samtale viste, at der var et dårligt match mellem ansøger og ledelsesteam/sekretærer. Efter 2. samtale var der ikke grundlag for at ansætte vedkommende. Stillingen er allerede gået i genopslag. Indtil der er ansat en ny, så vil GG og FH i fællesskab løfte arbejdsopgaven. Der var fuld enighed i ansættelsesudvalget om processens forløb og udvalgets beslutning. 

591. Værdigrundlaget / (B) / 30 / GG 

Værdigrundlaget har været drøftet i MED-udvalget, som har mærkninger.

 • GG fortalte, at punktet har været på for-MED mødet dags dato. 
 • JM fortalte, at lærerne havde haft få kommentarer til værdigrundlaget på for-med mødet. Grundlæggende var der god opbakning til værdigrundlaget blandt lærerne.

Pause 19.25-19.35

592. Coronanyt / (O), (D) / 10 min / GG 

Bestyrelsen drøftede, hvordan det går med coronasituationen. Der var en lang række af kommentarer og vidnesbyrd fra både ledelse, ansatte og bestyrelsesmedlemmer. Generelt går det rigtig godt. Der er gode erfaringer med lærernes undervisning og elevernes evne til at omstille sig til en ny undervisningsvirkelighed. Det er tydeligt at mærke, at både elever og lærere har prøvet det før. Der er lidt problemer med hovedpine på grund af de mange timers skærmtid. AR vil gå videre med det til skolens relevante udvalg, så der kan blive en accept af mindre pauser for ansatte og elever. 
Generelt er der meget positive oplevelser i bestyrelsen. Man er bl.a. glad for, at der er fokus på, at eleverne får bevæget sig lidt. Og der er også fokus på det sociale. Begge ting er bestyrelsen meget glad for. Det bliver bl.a. fremhævet, at det går godt med 0. klasserne. 
Et medlem spurgte om lærerne må mødes med eleverne i små hold som overholder forsamlingsforbuddet. GG svarede, at det gør vi ikke. Vi blander kun eleverne, hvis det er strengt nødvendigt. 

593 Ordensregler og røgfri skole / (O), (D) / 40 min / GG 

 • GG fortalte om regler om, at elever ikke må ryge på skolen. Det falder ind under ordensregler. GG har sendt noget inspiration fra andre skoler. Man kan både lave regler, der opfordre til en bestemt adfærd. Alternativt kan man lave regler, der forbyder bestemt adfærd. GG opfordrer til, at bestyrelsen inddrager personalet i processen. SA spørger om, det er et lille udvalg, som skal arbejde, eller om det er hele bestyrelsen; som begynder arbejdet.  
 • Det blev bl.a. fremført, at der er et tæt sammenhæng mellem værdier (værdigrundlaget) og skolens ordensregler. Det blev også fremført, at det kan være hensigtsmæssigt, at ordensreglerne ikke er alt for omfattende, da det skal kunne operationaliseres i lærernes og elevernes hverdag. AR tilbød at være en del af et udvalg, så der er et sammenhæng mellem det som bestyrelsen laver, og den kultur og hverdag som er opbygget i bl.a. udskolingen. GG fortalte, at der er rigtig mange muligheder for at få god inspiration fra andre skoler. 

Medlemmer af udvalget:
SA
AR

593. b. Feriekalender

Gitte orienterer om feriekalender for 2022/2023.
Bestyrelsen har ikke noget at bemærke. 

594. Meddelelser / (O) / 15 min / alle

Skoleforum- herunder trafik

 • Der blev fortalt o,m hvad der var blevet diskuteret i skoleforum. SA fortalte, at der ikke var nogle konklusioner omkring trafikken endnu. 
 • På flere andre skoler er der stort fokus på elevplaner. SA gav dog udtryk for, at det ikke er noget, hun er specielt interesseret i. 
 • Der havde også være snak om, man burde lave en fælles udmelding i hele skolesystemet om, at man ville få fravær, hvis eleverne ikke har tændt kamera. 
 • AB fortalte, at der er sat en person på sagen med at finde en god trafikløsning for vestmatriklen. Personen hedder Julie. og hun vil gerne have et online møde med be-styrelsen eller dele af bestyrelsen. NO og TS meldte sig til at deltage i sådan et møde. 
 • På skoleforum havde SA fået af vide, at man ikke ville gå videre med en tunnel. Bestyrelsen mener dog stadig, at det er en god ide. Bestyrelsen savner en god forklaring. GG understreger, at der er manglende politisk opbakning til en tunnel. NO fortalte, at der går rygter om, at man vil lukke en tunnel i Skovlunde. GG fortæller, at hvis der kommer et lyskryds, så kan skolen bedre være med til at lave en skolepatrulje. 
 • GG fortalte om de kommende børnehaveklasser. Skolen får fem klasser. Børnehaverne laver grupper, som bruges til at sammensætte klasser i skolen. GG synes, at børnehaverne har løst opgaven flot. GG er opmærksom på, at det er vigtigt, at elevgrupperne blive blandet – i den forstand at det skal være homogene klasser. GG er meget tæt inde over processen. Ringer til forældre hvis der er noget ved deres ønsker, som undrer hende. Generelt ser det godt ud. Alle har fået deres ønsker opfyldt. Som udgangspunkt skal eleverne være i de grupper, de starter i. Der er en mulighed for at flytte enkelte elever inden selve skolestarten, men det skal ind over GG.
 • Bestyrelsen drøftede de potentielle vanskeligheder, som stadig ligger i systemet. Det er heldigt, at vi kan opfylde forældrenes ønske i år. Det, kan man ikke forvente, altid vil kunne lade sig gøre. 

595. Punkter til næste gang / (B) / 10 min / Alle 

 • Status på trafik
 • Status 0. årgang
 • Årshjul  
 • Årsberetning – planlægning af dette
 • Ordensreglerne

596. Eventuelt / (O) / 10 min / Alle

Der var spørgsmål til legepladserne. GG fortalte, at der bliver bygget 3 nye legepladser på Øst.

Møderne afholdes på ØST/VEST/VIRTUELT

Dag

Dato

Onsdag

12.08.20

Tirsdag

08.09.20

Mandag

19.10.20

Ny skolebestyrelse

Torsdag

26.11.20

Onsdag

16.12.20

Tirsdag

26.01.21

Mandag

22.02.21

Torsdag

18.03.21

Onsdag

21.04.21

Tirsdag

08.06.21

 

Punkter til kommende møder

Regnskab 2020

Budget 2021

Kvalitetsrapport

 

 

 

 

 

 

 

22. Februar 2021

Skolebestyrelsesmøde nr. 8
                                    
2020-21

Bemærk – virtuelt.

Forældrerepræsentanter: Formand Sanne Maaløe- Andersen (SM), Anna Ildiko Balla Bertelsen (AB), Eva Benned-sen (EB), Julie Bjerg Hynne (JH), Kasper Ruohonen Skov (KS), Kathrine Bjerring Ho (KH), Nicolas Olsen (NO), Peter Martin Mikkolinius-Jakobsen (PM), Thomas Szathmari (TS)

Elevrådsrepræsentanter: Noah Bech (NB), Salli Holst-Reinwald (SH)
Medarbejderrepræsentanter: Lærer/TR Allan Rasmussen (AR), Lærer/TR Jonas M. Holager (JM), Pædagog Maria R. Jørgensen (MJ) 

Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder/souschef Brian Heim (BH)

Ordstyrer: SA
Fraværende: JH, KS, PM, SW, eleverne

Referent: Brian Heim
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B) 

 

597. Referat fra sidste møde/ 3 min.

Ingen bemærkninger

598. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min.

GG ønsker et ekstra punkt (599A) vedr. ansøgning om forkortet skoledag.

599.A. Ansøgning om forkortet skoledag.

Gitte redegør for historikken. Det drejer sig om elever fra 4. til 9. årgang. Der er en skabelon, man skal udfylde med information. Det bliver derefter politisk behandlet. GG opfordrer til, at vi reducerer skoledagen med de 80 timer i næste skoleår, som reglerne giver mulighed for at søge om politisk. Timerne vil vi bruge til to-lærer timer. bl.a. til dansk på mellemtrinnet og udskolingen i lighed med ordningen i indskolingen samt deltimer i fysik/kemi og matematik i udskolingen. De to ekstra tolærertimer i dansk i udskolingen er nye – resten er som i indeværende skoleår.
Der var opbakning i bestyrelsen.  Formanden underskriver eftrfølgende erklæring til udvalget.  

599.B. Skolebestyrelsens årshjul 30 min / (O), (D), (B) / GG + SA

Kommende årshjul drøftes med udgangspunkt i det eksisterende. GG redegør for de nye tilføjelser og rettelser til årshjulet. 
Årsberetning mangler. 

Der var et ønske om, at der kom lidt flere ord på årshjulet, så det var mindre stikordsform. 
Bestyrelsen og ledelsen er optaget af at flest mulig forældre kan deltage i de relevante arrange-menter. 
EB gennemgår årshjulet i forhold til arrangementer og GG sender hende en skabelon, vi tidligere har benyttet. 

Bilag nederst 

Bestyrelsen talte om, hvorvidt der er brug for ekstra møder. GG fortalte, at der er planlagt 10, og at formanden altid kan indkalde til flere, hvis der er behov. 
 

600. Ansættelse af administrativ leder. / 5 min/ (O) / GG 

Der er ansættelsessamtaler i denne uge. Forhåbentligt så kan GG fortælle positivt nyt næste gang. Ansøgerfeltet er denne gang skrumpet fra 25 til 10. Men der er flere gode kandidater. 

601. Værdigrundlaget / (B) / 15 / GG 

 • Pædagogerne har haft bemærkninger til Værdigrundlaget, som SKB orienteres om. Ændrer det SKBs værdigrundlag? Og i givet fald hvordan?
 • Fællesskaber: anerkendelse, forpligtende relationer inklusion
 • Trivsel Sociale:  kompetencer, identitetsdannelse, motivation, sociale kompetencer, relations dannelse, relations arbejde
 • Kreativitet: æstetiske erfaringer i kreative processer
 • Pædagogerne har ovenstående kommentarer til værdigrundlaget. MJ fortæller, at pædagogerne muligvis har misforstået deres opgave lidt. Det blev kommenteret, at der også vil være en debat om nogle bløde mål. Måske kunne noget af indholdet tages med der. Bestyrelsesformanden synes, at processen har været meget lang. Hun opfordrede derfor til, at vi lukkede processen og kom videre. Bestyrelsen stemte enstemmigt for værdigrundlaget. 
 • GG fortalte om historien om ”de bløde mål” på skolen. Der vil være masser af mulighed for at ind-drage pædagogernes tilføjelser i arbejdet med børnene. 
   

602. Trafiksituationen Vest / (O), (D) / 15 min / AB, NO, TS 

AB fortalte, at der har været et møde med trafikplanlæggeren Julie. Det interessante var, at der er er ca. 3,5 million til at forbedre skoleveje i Ballerup, og vores problematik har 1. prioritet (problematikken ved Vest matriklen). Der har været fremsat tre forskellige muligheder. 
Der var generelt en positiv stemning omkring Kommunens forslag. 
Det blev bragt op, om man kunne have en skolepatrulje, hvis der blive bedre overgangsforhold. GG kan ikke svare på forhånd om vi kan have en skolepatrulje. GG vil kun gøre det, hvis det er forsvarligt for eleverne (dvs. skolepatruljen). Derfor er det vigtigt for GG, at der er lysregulering. 
I den forbindelse diskuterede bestyrelsen, om vi kunne lave en trafikpolitik. Der var enighed om, at det kan vi bedst gøre, når vi ved præcist, hvordan trafikforholdene til bliver på Vest. Hvis det er muligt, vil man i processen udvide parkeringspladsen på Vest. 
MJ, SM, TS og AB er inde over den videre proces. 

 

603. SKBs årsberetning / (D), (B) / 20 min / GG 

SM forslår, at årsberetningen ligger så tæt på sommerferien som muligt, I håb om at arrangemen-tet kan blive delvist fysisk. Det blev diskuteret frem og tilbage i bestyrelsen. Torsdag den 3. juni var der enighed om. Skolens IT-medarbejder vil kunne hjælpe.
Tidspunktet bliver kl. 17.30.
Bestyrelsen laver et lille oplæg til årsberetningen. 

 

Pause 19.35-19.45

604. Status kommende 0. årgang / (O), (D) / 5 min / GG 

GG fortalte, hvordan situationen ser ud lige nu.
Generelt ser det rigtig godt ud. 
SB nævnte, at hun stadig gerne ser, at vi forsøger at profilere matriklerne i højere grad. Bl.a. så Vest får en bedre historie, hvilket matriklen også fortjener. Bestyrelsen diskuterede det frem og tilbage. Man aftalte at sætte det på som et selvstændigt punkt til næste møde. 

GG fortalte – på opfordring fra KH - om hvorfor at klassernes størrelser falder ud. som de gør. 
Bestyrelsen diskuterede problematikken ved, at der altid er 100 +/- elever som starter på skolen. 100 er det ”magiske” tal, som afgør, om vi er 4 eller 5 klasser. 

605. Ordensregler og røgfri skole / (O), (D), (B) / 35 min / SA, AR 
Bilag 

SM og AR præsenterede udkastet (se bilag). Det har været vigtigt for arbejdsgruppen, at der ikke var for meget løftet pegefinger. Det skal siges på en ordentlig måde. 
Bestyrelsen diskuterede, om det er nødvendigt, at bestyrelsen giver tilladelse til at eleverne i udskolingen kan forlade matriklen. Herunder om der er behov for forældretilladelser i den forbindelse. 
MJ pointerede, at nogle af formuleringer blev ændre lidt så der blev taget højde for at BFO har til-syn med eleverne fra 6.30.
JM forslog, at vi ændrede formulering om at 1. til 6. klasse skal være ude. Blev modificeret lidt. SM forslog, at vi skrev noget i retning af ” Det helt klare udgangspunkt er, at eleverne er ude i frikvarterne”.
Man diskuterede også brugen af udtrykket euforiserende stoffer. Nogle synes, at det er lidt for hårdt. 
Bestyrelsen diskuterede, hvem ordensreglerne henvender sig til. Der var enighed om at ordensreglerne henvender sig til eleverne. 

606. Meddelelser / (O) / 15 min / alle 

Ingen meddelelser

607. Punkter til næste gang / (B) / 10 min / Alle 

Årsberetning
Årshjulet
Profilering af vest?
Trafiksituationen
Fagtimeplan
Ordensreglerne 
Kvalitetsrapport (nok først til April)
 

608. Eventuelt / (O) / 10 min / Alle

EB spurgte ind til gdpr i forhold til hjemmeundervisningen. Helt konkret vil man gerne vide, om der er databehandleraftaler med de mange udbydere, som er bag de platforme og apps som skolerne bruger så flittigt for tiden. 

KH spørger til, hvor mange der kommer med til skoleforum seminar. PM tager også med. 

Punkter til kommende møder:
Årshjul
Trafiksituationen på Vest
Regnskab 2020
Budget 2021

Møderne afholdes på ØST/VEST/VIRTUELT

Dag

Dato

Onsdag

12.08.20

Tirsdag

08.09.20

Mandag

19.10.20

Ny skolebestyrelse

Torsdag

26.11.20

Onsdag

16.12.20

Tirsdag

26.01.21

Mandag

22.02.21

Torsdag

18.03.21

Onsdag

21.04.21

Tirsdag

08.06.21

 Bilag 599 

Skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole
Årshjul 2021  Revideret 2017 i udkast 

Januar    •    Forberede kontaktforældremødet (Februar)
•    Høringssvar ferieplan
•    Valg til SKB

Februar    •    Kvalitetsrapport status
•    Kommende børnehaveklasser – status
•    Fagtimeplan godkendes

Marts    •    Årsregnskabet behandler
•    Budget godkendes
•    Fagtimeplan godkendes
•    Principarbejde
•    Ansøgning om nedsat skoletid for 4.-9. årgang
•    Planlægge forældreCafe
•    Evaluering af kontaktforældremødet

April    •    Budget godkendes (hvis ikke muligt i marts)
•    Social kapital – status
•    Færdig kvalitetsrapport med anbefalinger og anerkendelser
•    Elevtrivsel – status

Maj    •    Fravær blandt personalet – status
•    Vikardækning –status
•    Skoleårets planlægning – status
•    Personalesituationen – status
•    Planlægning af forældrearrangement første skoledag

Juni    •    Skoleårets planlægning – status
•    Personalesituationen – status
•    SKBs deltagelse i forældremøder
•    Sommerfrokost
Juli    •    Ferie

August    •    Skoleårets opstart – status/orientering
•    Høringssvar budget/sparekatalog
•    SKBs deltagelse i forældremøder

September    •    Til og fraflytning – status
•    Økonomistatus
•    Planlægge forældreCafe
•    Forberede kontaktforældremødet  (Oktober)
Oktober    •    Principarbejde

November    •    Fravær blandt personalet – status
•    Evaluering kontaktforældremødet
•    Kommende børnehaveklasser – status
December    •    Julefrokost 

Bilag 605 

ORDENSREGLER 

Alle har et fælles ansvar for at bevare Skovvejens Skole som en god skole, hvor det er rart at være, både i og uden for timerne. Skolen forventer, at alle gør deres bedste og går positivt ind i samarbejdet mellem skole og hjem med det formål, at alle elever skal gives de bedste betingelser for læring, trivsel og dannelse. Skovvejens Skole har fokus på den gode skole og den gode skolegang. Derfor griber vi ind overfor dårlig adfærd og forventer, at alle voksne omkring skolens elever samarbejder for den gode skole, hvor alle elever er trygge i deres læring og udvikling

Vi forventer, at alle elever på skolen behandler skolen og dens omgivelser med respekt.

Der gælder derfor følgende ordensregler:
•    Vi forventer, at du møder til tiden, velforberedt og veloplagt. Du bidrager konstruktivt til undervisningen og forstyrrer ikke andre.
•    Du skal følge skolens anvisninger.
•    Du skal behandle skolens bygninger og inventar ordentligt.
•    Det enkelte undervisningslokale, fælles arealer – også toiletter – skal være ryddeligt, når man forlader det i overensstemmelse med de retningslinjer, skolens personale udstikker.
•    Vi vil skabe et anerkendende og inkluderende læringsmiljø, der er præget af ligeværd og gensidig respekt i både kommunikation og handling. Truende eller voldelig adfærd er ikke acceptabelt. Værdiggrundlag, antimobbestrategi og politik for mobiltelefoner for Skovvejens Skole skal følges: https://skovvejensskole.dk/principper-skovvejens-skole
•    Du må ikke ryge eller bruge nikotinholdige produkter i skoletiden herunder på ture samt ved arrangementer m.m. i skoleregi.
•    Du må ikke medbringe eller indtage energidrikke, alkohol eller euforiserende stoffer på skolens område eller på ture, arrangementer m.m. i skoleregi. 
•    Det er ikke tilladt for elever i 0.-6. klasse at forlade skolens område i skoletiden. Elever i udskolingen må forlade skolens område i 10- og 12-frikvarteret.
•    Elever i 0.-6. klasse skal være ude i 10- og 12-frikvarteret.
•    Skolens medarbejdere har tilsyn med eleverne. Derfor må eleverne tidligst møde 10 minutter før deres første lektion, og de skal forlade skolen efter endt undervisning/pasning.
       
Overtrædelse: 
Ved overtrædelse af ordensreglerne vurderer skolen, hvilke konsekvenser overtrædelsen skal have. Konsekvenser fastlægges ud fra en konkret vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssigt og står mål med forseelsen inden for de rammer, der fastsættes i ordensbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1951
  
Videre proces:
1.    til skolebestyrelsen
2.    til elevråd og MED
3.    Skolebestyrelsen drøfter bemærkninger
4.    Skolebestyrelsen vedtager

18. Marts 2021

Skolebestyrelsesmøde nr. 9    
 
2020-21 

Bemærk – virtuelt.

Forældrerepræsentanter: Formand Sanne Maaløe- Andersen (SM), Anna Ildiko Balla Bertelsen (AB), Eva Bennedsen (EB), Julie Bjerg Hynne (JH), Kasper Ruohonen Skov (KS), Kathrine Bjerring Ho (KH), Nicolas Olsen (NO), Peter Martin Mikkolinius-Jakobsen (PM), Thomas Szathmari (TS)

Elevrådsrepræsentanter:  Salli Holst-Reinwald (SH) (6. klasse) fraværende, Noah Bech (8. klasse)
Medarbejderrepræsentanter: Lærer/TR Allan Rasmussen (AR), Lærer/TR Jonas M. Holager (JM), Pædagog Ma-ria R. Jørgensen (MJ) 

Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder/souschef Brian Heim (BH)

Ordstyrer: SA
Fraværende: 

Referent: Brian Heim
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B)  

609. Referat fra sidste møde/ 3 min. 

 Ingen bemærkninger 

610. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min

Det blev forslået at rykke pkt. 615 op i begyndelsen af mødet, af hensyn til elevrepræsentanten NB. 

611. Skolebestyrelsens årshjul 20 min / (O), (D), (B) / EB+ SA 

Bemærkninger til årshjulet – evt. flere ord på.
EB gennemgik årshjulet og opstillingen af årshjulet. 
Der var bl.a. fokus på bestyrelsens mål om at være mere synlig i forhold til elever og forældre mv. 
Der blev forslået mindre ændringer af årshjulet. Der blev gjort opmærksom på, at travlheden på møderne varierede en del. 
Årshjulets tilgængelighed blev desuden diskuteret. Det blev bl.a. besluttet, at det skulle lægges på Aula. 
Bestyrelsen diskuterede, hvornår det passer bedst, at bestyrelsen præsenterer sig selv. 

612. Timefagplanen for kommende skoleår.15 min / (O), (B) /  GG 

GG fremlagde reglerne for fagplanen for bestyrelsen. Hun forklarede, at det er en sammenfatning af statens og kommunens regler. 
GG gennemgik det materiale til punktet, som var fremsendt. Formålet var at give bestyrelsen en dybere forståelse af, hvad tallene og beslutningerne bag, betyder for skolen og eleverne. 
Der var spørgsmål til hvad, bl.a. faget ”mit liv” handler om. 
Der var også spørgsmål omkring linjefagene. Det blev bl.a. drøftet, hvordan vi kan skabe noget mere liv og energi i linjefagene.
GG redegjorde desuden for fordeling af lærerressourcer, ekstralærere, mv. 
Der var ingen indvendinger mod fagplanen. Bestyrelsen godkendte planen. 

613. Trafiksituationen Vest / (O), (D) / 20 min / AB, NO, TS, SA 

Trafikudvalget har besigtiget lyskrydset ved Vest. Der er lavet en indstilling til beslutning, men der er ikke blevet lavet en beslutning. 
Den politiske situation og beslutningsproces blev diskuteret. SW kvalificerede diskussionen. 

614. SKBs årsberetning / (D), (B) / 20 min / GG 

SM præsenterede en powerpoint om emnet. Se bilag. 
Først gennemgik Bestyrelsen og SM nogle praktiske ting, f.eks. tekniske forhold, forplejning, mv. 
Bestyrelsen diskuterede bl.a. muligheden for, at store elever kunne tilbyde at passe mindre børn. Formålet er, at give mulighed for at så mange som muligt deltager. 
Bestyrelsen lagde planer for, hvordan der bliver trykt plakater og taget billeder af bestyrelsesmedlemmerne. 
Der var kommentarer og input fra den øvrige bestyrelse. 
Bl.a. diskuterede man muligheden for at forældre, der var forhindret i at deltage kunne sende em-ner og spørgsmål til bestyrelsen inden årsberetningen. 
Der var en kritisk dialog om, hvad formålet med årsberetningen præcist var. Bestyrelsen var dog enig i at lejligheden skulle bruges til at få nogle input fra forældrene. 

Pause 19.20-19.30 

615. Ordensregler og røgfri skole / (D), (B) / 25 min / SA, AR

Har været i høring i MED og Elevråd. Bemærkninger herfra. Skal der ændres/ hvad skal ændres?
AR præsenterede lærernes tilføjelser til ordensreglerne. Der blev foretaget enkelte mindre omformuleringer. 
Bestyrelsen sørgede for at ordensreglerne har en ensartet ordlyd. 
En enig bestyrelse godkendte ordensreglerne. 

616. Profilering af vores skole – specielt Vest / (D), / 30 min / SA 

Bestyrelsen diskuterede hvordan man kan ”profilerer” Vest matriklen, uden dermed at sige at Vest er en dårligere afdeling af skolen end Øst. 
Bestyrelsen diskuterede flere muligheder. Man kredsede omkring, hvordan man kan italesætte det uden at skabe problemer.

617. Meddelelser / (O) / 15 min / alle 

GG fortalte, at vores nye administrative leder begynder 1.4.20.  

618. Punkter til næste gang / (B) / 10 min / Alle 

619. Eventuelt / (O) / 10 min / Alle 

620. Nyt fra elevrådet 

NB fortalte, hvad eleverne har drøftet i elevrådet. Særligt omkring Corona. Eleverne har bl.a. diskuteret brugen (og misbrugen) af håndsprit.  

Punkter til kommende møder:
April:
Regnskab 2020 – skole og BFO
Budget 2021 – skole og BFO
Årsberetning
Kvalitetsrapport 

Møderne afholdes på ØST/VEST/VIRTUELT 

Dag

Dato

Onsdag

12.08.20

Tirsdag

08.09.20

Mandag

19.10.20

Ny skolebestyrelse

Torsdag

26.11.20

Onsdag

16.12.20

Tirsdag

26.01.21

Mandag

22.02.21

Torsdag

18.03.21

Onsdag

21.04.21

Tirsdag

08.06.21

Bilag 612 

Bilag 605/615 

ORDENSREGLER 

Alle har et fælles ansvar for at bevare Skovvejens Skole som en god skole, hvor det er rart at være, både i og uden for timerne. Skolen forventer, at alle gør deres bedste og går positivt ind i samar-bejdet mellem skole og hjem med det formål, at alle elever skal gives de bedste betingelser for læring, trivsel og dannelse. Skovvejens Skole har fokus på den gode skole og den gode skolegang. Derfor griber vi ind overfor dårlig adfærd og forventer, at alle voksne omkring skolens elever samarbejder for den gode skole, hvor alle elever er trygge i deres læring og udvikling

Vi forventer, at alle elever på skolen behandler skolen og dens omgivelser med respekt.

Der gælder derfor følgende ordensregler:
•    Vi forventer, at du møder til tiden, velforberedt og veloplagt. Du bidrager konstruktivt til undervisningen og forstyrrer ikke andre.
•    Du skal følge skolens anvisninger.
•    Du skal behandle skolens bygninger og inventar ordentligt.
•    Det enkelte undervisningslokale, fælles arealer – også toiletter – skal være ryddeligt, når man forlader det i overensstemmelse med de retningslinjer, skolens personale udstikker.
•    Vi vil skabe et anerkendende og inkluderende læringsmiljø, der er præget af ligeværd og gensidig respekt i både kommunikation og handling. Truende eller voldelig adfærd er ikke acceptabelt. Værdiggrundlag, antimobbestrategi og politik for mobiltelefoner for Skovvejens Skole skal følges: https://skovvejensskole.dk/principper-skovvejens-skole
•    Du må ikke ryge eller bruge nikotinholdige produkter i skoletiden herunder på ture samt ved arrangementer m.m. i skoleregi.
•    Du må ikke medbringe eller indtage energidrikke, alkohol eller euforiserende stoffer på skolens område eller på ture, arrangementer m.m. i skoleregi. 
•    Det er ikke tilladt for elever i 0.-6. klasse at forlade skolens område i skoletiden. Elever i udskolingen må forlade skolens område i 10- og 12-frikvarteret.
•    Elever i 0.-6. klasse skal være ude i 10- og 12-frikvarteret.
•    Skolens medarbejdere har tilsyn med eleverne. Derfor må eleverne tidligst møde 10 minutter før deres første lektion, og de skal forlade skolen efter endt undervisning/pasning.
       
Overtrædelse: 
Ved overtrædelse af ordensreglerne vurderer skolen, hvilke konsekvenser overtrædelsen skal have. Konsekvenser fastlægges ud fra en konkret vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssigt og står mål med forseelsen inden for de rammer, der fastsættes i ordensbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1951
 
 
Videre proces:
1.    til skolebestyrelsen
2.    til elevråd og MED
3.    Skolebestyrelsen drøfter bemærkninger
4.    Skolebestyrelsen vedtager

 

 

21. April 2021

Skolebestyrelsesmøde nr. 10 
2020-21 

Onsdag d. 21.04.21 kl. 18.00- 21.00

Bemærk – virtuelt.

Forældrerepræsentanter: Formand Sanne Maaløe- Andersen (SM), Anna Ildiko Balla Bertelsen (AB), Eva Ben nedsen (EB), Julie Bjerg Hynne (JH), Kasper Ruohonen Skov (KS), Kathrine Bjerring Ho (KH), Nicolas Olsen (NO), Peter Martin Mikkolinius-Jakobsen (PM), Thomas Szathmari (TS) 
Elevrådsrepræsentanter: Salli Holst-Reinwald (SH), Noah Bech (NB) 
Medarbejderrepræsentanter: Lærer/TR Allan Rasmussen (AR), Lærer/TR Jonas M. Holager (JM), Pædagog Maria R. Jørgensen (MJ)  
Politisk observatør Sussie Wandel (SW)  
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder/souschef Brian Heim (BH) 
Ordstyrer:  
Fraværende:  PM, SW
Referent: Brian Heim 
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B)  

620. Referat fra sidste møde/ 3 min.

Ingen kommentarer

621. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min. 

Ingen bemærkninger

622. Nyt fra Elevråd/eleverne 10 min / (O), (D), / SH+NB 

Bemærkninger til årshjulet – evt. flere ord på. 
Ingen deltagere fra elevrådet.

623. Kvalitetsrapport 2020 til SKBs bemærkninger 30 min / (D), (B) / GG 

Kvalitetsrapporten er fremsendt tidligere on 17-03-2021 17:07 
Bilag er indsats anbefalinger og anerkendelser 

GG fortalte om forløbet med kvalitetsrapporten. 
Hun gennemgik bl.a. anbefalinger og anerkendelser. 
Bestyrelsen diskuterede punktet om uddannelsesparathed lidt nærmere. Der var flere holdninger til punktet.

SKB har mulighed for at udtale sig om Kvalitetsrapporten: 
SM synes, at det var interessant at nogle elever blomstrer op ved hjemmeundervisning. 
De mindre hold som indimellem blev brugt under Corona, synes KH er interessant at lære noget mere om og af. 
KH spurgte også, om bestyrelsen kunne få skrevet ind, at den gerne vil anerkende lærerne for deres store arbejde under Corona. 

KS spørger, om APV er en del af arbejdet. Og om SKB kan få lov at se skolens APV. GG svarende positivt, og det kommer derfor på en senere dagsorden.

Bestyrelsen lavede en kommentar til kvalitetsrapporten, hvori de anerkender skolens håndtering af Corona, som skolen har klaret rigtig flot. 

624. Trafiksituationen Vest / (O), (D) / 10 min / AB, NO, TS, SA  

Kommunen har valgt at køre videre med ”model 3” hvor der kommer et reelt lyskryds ved Vest matriklen. 
Løsningen blev drøftet.

625. SKBs årsberetning / (D), (B) / 30 min / SM 

SM nævnte, at SKB skal til at sende noget information ud til skolens forældre. 
SM forslog, at SKBs medlemmer passede de børn, som forældre måtte tage med til årsberetningen. 
SKB diskuterede desuden hvilket medie, man skulle holde årsberetningen. GG ville få fat i Dan (IT-mand) og sikre sig, at der var styr på det tekniske. 

Pause 19.25-19.35 

626. GDPR / (O), (D) / 10 min / EB

EB fortalte om de ting, hun har undersøgt vedr. GDPR. 
De informationer, som hun har indhentet fra kommunen, var betryggende: Alle databehandleraftaler skal indgås af Ballerup Kommunes digitaliseringschef Jens Kjellerup. Skolen må ikke selv indgå disse aftaler, da det er digitaliseringschefen, der i sidste ende er ansvarlig for data. Han sikrer, at de aftaler, vi indgår, overholder de retningslinjer, som Ballerup og KL (Kommunernes Landsforening) har til en databehandleraftale. 
I praksis betyder dette, at der er en tæt dialog med digitaliserings DPO og erhvervsjurist, når der udarbejdes en databehandleraftale med en leverandør. Når skolerne indgår aftaler med en leverandør, skal de dermed altid forbi digitalisering med disse ønsker. Det skal dog nævnes, at hvis programmer ikke kræver login, eller hvor det blot er læreren, der skal logge ind, så er det op til læreren, om de vil acceptere aftalen med programmet.
Vurdering af et program går på: 
Kræver det login af eleven, skal man undersøge om programmet anvender mailen, fuldt navn osv. Hvis man kan skrive et tilfældigt navn, er det ok at logge ind. Hvad angår valget af programmer, der ikke kræver login, så er det lærerens pædagogiske vurdering, der vurderer, hvorvidt programmet kan bruges i undervisningen eller ej.
Lærerne kan bede eleverne om at bruge de platforme, som vi har indgået databehandleraftaler med. Listen over godkendt platforme og firmaer, som kommunen har indgået aftaler med bør være kendt på skolen.

627. Regnskab 2020 og budget 2021/ (O), (B)/ 30 min / GG

Skolebestyrelsen skal tage regnskabet til efterretning og beslutte budgettet for både skole- og  BFO-del. 
Bilag

GG gennemgik regnskab og budget. 

Bestyrelsen diskuterede økonomien omkring visiterede elever. 

Skolebestyrelsen tager regnskabet til efterretning
Skolebestyrelsen godkender budgettet for både skole- og BFO-delen 

628. Lukket punkt (uden elever). Organisationsændringer /(O), (B)/ 15 min/ GG

Bestyrelsen blev orienteret om, at skolen reducerer antallet af klasser på nuværende 7.årgang, så der kun vil være tre 8. klasser i skoleåret 21-22. Skolen følger de retningslinjer som bestyrelsen tidligere har vedtaget. Bestyrelsen støttede skolens beslutning om sammenlægningen, og arbejdet fortsætter. 

629. Meddelelser / (O) / 10 min / alle

Helle Madsen er begyndt som administrativ leder ved skolen 1.4.21.

630. Punkter til næste gang / (B) / 10 min / Alle

Årsberetning – evaliering af mødet,
En tilbagemelding på Skole og Forældres temadag for skolebestyrelser. 
Første skoledag – skolebestyrelsens deltagelse i denne og planlægning af den.
Sammenlægningen - status
Synliggørelse af Vest som et godt alternativ til Øst – jævn søgning til matriklerne – kan/skal der gøres noget særskilt.

631. Eventuelt / (O) / 10 min / Alle

Møderne afholdes på ØST/VEST/VIRTUELT

Dag

Dato

Onsdag

12.08.20

Tirsdag

08.09.20

Mandag

19.10.20

Ny skolebestyrelse

Torsdag

26.11.20

Onsdag

16.12.20

Tirsdag

26.01.21

Mandag

22.02.21

Torsdag

18.03.21

Onsdag

21.04.21

Tirsdag

08.06.21

Bilag 623 
Skovvejens skole får anerkendelse for 

∙ at arbejde med kompetenceudvikling på flere måder i en vedvarende bestræbelse på at gøre de fagprofessionelle så dygtige som muligt (da/mat kurser for  alle, fagdage m.m.) 
∙ at sikre hjælp, sparring og vejledning tæt på via særlige ressourcepersoner og  faglige vejledere samlet i henholdsvis RC og PLC 
∙ at have et velfungerende og kvalitativt samarbejde med klubben 
∙ at have en klar og systematisk tilgang til alle skolens indsatser, så der er en rød  tråd i skolens virke 
∙ at have udviklet et godt samarbejde med C-BUR 

Anbefalinger om 

∙ Fortsætte den solide indsats ift. kompetenceudvikling 
∙ Vedvarende at arbejde med perspektivskiftet fra individ til fællesskab med et  ressourcesyn, hvor alle børn er kompetente. 
∙ Udvikle og yderligere kvalificere lærer/pædagog samarbejdet i bfo og indskolingen 
∙ At være undersøgende ift. uddannelsesparathed – særligt i 8. klasse. Hvad ligger til grund for vurderingerne og hvordan arbejdes med de forskellige para metre frem mod 9.klasse? 
∙ Udvikle en fælles systematik ift. test i fagene udmøntet i en samlet testplan. 
Endeligt bad du Gitte om en anerkendelse til personalet for indsatsen under  corona. Vi arbejder på at lave en fælles formulering, som kan gives til alle skoler.