Referater fra skoleåret 2020/2021

Her kan du læse referaterne fra skolebestyrelsens møder.

12. august 2020

Skolebestyrelsesmøde nr. 1
2020-21

onsdag d. 12.08.20 kl. 18.00- 20.00   

Det store mødelokale ved tandlægen Øst

Forældrerepræsentanter: Nicolas Olsen (NO), Sanne Maaløe- Andersen (SM), Thomas Szathmari (TS)
Elevrådsrepræsentanter: Maya Cecilie Buch Sørensen (MS), Malvina Raid Yosuf (MY) 
Medarbejderrepræsentanter: Lærer/TR Allan Rasmussen (AR), Lærer/TR Jonas M. Holager (JM), Pædagog Ma-ria R. Jørgensen (MJ) 
Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder/souschef Brian Heim (BH)

Fraværende: 
Referent: Brian Heim
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B)

 
530. Referat fra sidste møde/ 3 min.   (Slut kl. 18.03)

 • Ingen kommentarer

531. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min. (Slut kl. 18.05)

 • Ingen kommentarer

532. Elevrådet /(O), (D) / 10 min / MS, MY (Slut kl. 18.15)

 • Ingen deltagende fra elevrådet

533. Skolebestyrelses valg / (O), (D), (B)/ 30 min/ GG (Slut kl. 18.45)

 • Vi har tre forældrerepræsentanter tilbage i SKB – og vi er midt i et suppleringsvalg.

 • Vi skal aftale, hvordan vi gennemfører diverse valghandlinger.

 • Kandidater opfordres til at stille op.

 • Valgperioden frem til kommende ordinære valg i 2022.

 • Problem med sammenfald med forældremøde på Vest. Man kan dog godt nå begge ting. 

 • Vi er usikre på, om vi kan få nok opstillede til at lave en ”hel” bestyrelse. 

 • Vi skal bruge navn og underskrift på alle kandidater.

 • GG gennemgik proceduren.

 • Bestyrelsen diskuterede mulighederne for at lave ”reklame” for skolebestyrelsen og valget. Bekymringen var, om der vil være nok, der stiller op, og om der vil være forældre, der repræsenterer alle afdelinger på skolen. Dvs. øst og vest, samt indskoling, mellemtrin og udskolingen. 

 • Efter mødet i dag skriver GG ud til alle forældre og orienterer om valget.

 • GG har desuden opfordret bestyrelsen til at skrive ud til forældrene med henblik på at få nok kandidater.

534.  Bestyrelsens deltagelse i ansættelsesudvalg til pædagogisk leder MØ og BFO-leder/(B) / 10 min / GG (Slut kl. 18.55)

Hvem og hvor mange deltager i de to samtaleforløb?
Pædagogisk leder: TS og SM
BFO-leder: TS og SM

535. Valg af formand til Skolebestyrelsen og deltager i Skoleforum / (D), (B) / 10 min / GG (Slut kl. 19.05)

 • SA er næstformand og derfor det naturlige valg af formand – dette skal dog formelt vedtages i SKB.
 • Sanne træder ind i Skoleforum, Nicolas er også en del af det.

536. Hvordan går det med vores skole i disse Corona tider? /(O) / 25 min / GG  (Slut kl. 19.30)

 • Vedr. svømning bliver svømmeundervisningen besværliggjort på grund af svømmehallens regler. Der må kun være 6 under bruseren og 12 i forhallen. Vi har ca. 50 elever, der skal have svømning. Pt. er svøm-meundervisningen sat på pause. Der vil snarest bliver afholdt et møde med svømmelærerne. Der vil ledel-sen sammen med svømmelærerne forsøge at finde en ordning, så alle elever bliver tilbudt svømmeunder-visning i et eller andet omfang i løbet af skoleåret. 
 • Vedr. idræt så kommer der tydelige retningslinjer fra distriktsskoleledergruppen snarest.  
 • Skolen er ved at vænne sig til den nye virkelighed. Det er ikke ledelsens opfattelse, at tingene er helt så normaliserede, som man kan få indtrykket af fra medier og andet. Der er mange små hensyn og udfordrin-ger, som vi hele tiden er ved at vænne os til og indarbejde i vores hverdag. 
 • Det har også haft betydning for skolens mulighed for at afvikle lejerskoler. Lejerskolerne bliver skubbet til foråret. 

537. Styrelsesvedtægten skal ændres/(O), (D) / 15 min/ GG (Slut kl. 19.45)

 • GG redegør for det politiske arbejde med styrelsesvedtægten. 
 • Bestyrelsen diskuterede hvad ændringerne i styrelsesvedtægten kommer til at betyde for skolen.
 • Bestyrelsen er bekymret ved ændringerne. 

538. Meddelelser /(O)/5 min/ alle (Slut kl. 19.50)

 • Ingen meddelsler (som ikke allerede har været nævnt)

539. Punkter til næste gang /(B) / 5 min/ Alle (Slut kl. 19.55)

 • 8/9 Trafiksituation og høringssvar
 • 19/10 konstituering
 • Årshjul
 • Værdigrundlag

540. Eventuelt /(O)/ 5 min /Alle (Slut kl. 20.00)

Punkter til kommende møder:

Møderne afholdes på ØST

Dag

Dato

Onsdag

12.08.20

Tirsdag

08.09.20

Mandag

19.10.20

Torsdag

19.11.20

Onsdag

16.12.20

Tirsdag

26.01.21

Mandag

22.02.21

Torsdag

18.03.21

Onsdag

21.04.21

Tirsdag

08.06.21

 

Bilag 522:

Tidsplan for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen 
for valgperioden september 2020 – juli 2022

Mandag 8. juni 2020
 • Informeres forældre om det kommende valg. Informationen skal inde-holde:

  • hvornår og hvordan forældre og andre skal henvende sig for optagelse på valglisten

  • tidspunktet for afholdelse af valgmødet til skolebestyrelsen

  • diverse tidsfrister i forhold til kandidatopstilling

  • tidsperiode for en evt. afstemning.

 • Informationen lægges på skolens hjemmeside og Aula.

Tirsdag den 9. juni - fredag den 19. juni 2020
 • Valglisterne forefindes på skolen.

 • Interesserede kan henvende sig på skolen, hvis de ønsker at blive optaget på valglisten eller blot ønsker at sikre sig at de er opført.

 • Indsigelse vedr. valglisten, skal ske ved henvendelse til skolen senest den 19. juni klokken 12.00.

Fredag den 19.juni
 • Valgbestyrelsen behandler indsigelser, hvis der er nogle og giver tilbagemeldinger

Mandag 17. august
 • Indkaldelse til valgmøde udsendes via Aula, senest 1 uge før valgmø-det.

 • Indkaldelsen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Tirsdag den 25. august
 • Valgmøde på skolen.

Tirsdag d. 25.8. kl. 1900 på Øst i kantinen
 • Kun valgberettigede kan deltage i møderne.

 • Valgbestyrelsen giver en orientering om reglerne for valget.

 • Herefter gives der de fremmødte vælgere lejlighed til at holde opstil-lingsmøde.

 • Valgbestyrelsen kan fungere som ordstyrer og deltage i opstillingsmødet, hvis vælgerne ønsker dette. 

Onsdag den 2. september
 • Sidste frist for indlevering af kandidatnavne onsdag den 2. september 2020.

 • Navnene skal afleveres til skolens kontor eller sendes til Gitte Graatang : gitg@balk.dk eller i aula.

Onsdag den 9. september
 • Valgbestyrelsen får underskrift fra alle kandidater, hvis det mangler.

 • Herefter udarbejder valgbestyrelsen den endelige kandidatliste og indkalder kandidaterne til møde.

 • KANDIDATMØDE onsdag 9.9.20. på ØST i kantinen kl. 1700

Onsdag den 9. september
 • Kandidatmøde, hvor det afklares, om der på baggrund af de indkomne kandidatnavne kan aftales fredsvalg, eller om der skal afholdes valg.  

 •  Hvis der er aftalt fredsvalg, sørger valgbestyrelsen for

  • at alle stemmeberettigede orienteres om, at der ikke bliver afstemning

  • at de valgte repræsentanter og stedfortrædere får besked om resultatet

  • offentliggørelse på skolens hjemmeside og Aula

 • Hvis der skal være valg, sørger valgbestyrelsen for

  • at der orienteres på skolens hjemmeside og Aula

 

Onsdag 23. september
 • Afstemning foregår elektronisk. Valget skal være afsluttet senest ons-dag d. 23. september kl. 1200.

 • Valgbestyrelsen foretager stemmeoptælling efter afstemningens af-slutning.

Fredag 25. september
 • Skolen offentliggør valgresultatet og giver besked til Center for Skoler, Institutioner og Kultur senest den 25. september.

 • Den nye bestyrelsen tiltræder.

 • Konstituerende møde afholdes på førstkommende ordinære skolebe-styrelses møde

Valgbestyrelsen ser således ud:
 • skolens leder (formand for valgbestyrelsen) Gitte Graatang

 • Skb formand

 • kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelse Sussie Wandel

8. september 2020